logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ŁUS-III-2-443/260/05/MJS
Data
2006-01-18
Autor
Łódzki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku
Słowa kluczowe
kaucje
koszty uzyskania przychodów
obniżenie podatku należnego
opakowania zwrotne
podatek naliczony
Treść

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach VAT wystawionych przez dostawcę w związku z niezwróceniem w terminie określonym umową opakowań zwrotnych - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Z w/w wniosku wraz z pismem uzupełniającym wynika, iż Spółka zajmuje się m.in. sprzedażą hurtową piwa w opakowaniach zwrotnych, za które określa kaucję. Podatnik nabywa w/w produkty bezpośrednio od producenta. Piwo w opakowaniach zwrotnych Spółka sprzedaje klientom hurtowym i detalicznym. W najbliższym czasie Podatnik przystąpi do wystawiania faktur kontrahentom z tytułu należności za niezwrócone opakowania zwrotne na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Jak wskazuje Podatnik, na podstawie podpisanych umów z klientami termin zwrotu opakowań zwrotnych wydanych po 1 maja 2004r. został określony na dzień 30 kwietnia 2006r. W przedmiotowych umowach została także określona kaucja za pobrane opakowania. Natomiast w najbliższym czasie mija termin zwrotu opakowań, który na podstawie umowy z dostawcą (Browarem) został ustalony na dzień 30 kwietnia 2006r. Prawdopodobnie nie wszyscy kontrahenci zwrócą taką samą liczbę opakowań zwrotnych, którą uprzednio pobrali od Podatnika, a Podatnik nie zwróci wszystkich opakowań, które pobrał od dostawcy (Browar). W ocenie Spółki wartość zafakturowanej należności z tytułu niezwróconych opakowań w przypadku otrzymania faktur od dostawców nie powoduje powstania kosztów uzyskania przychodów. Wystawione faktury z tytułu należności za niezwrócone opakowania, w związku z upływem terminu ich zwrotu, nie wywołują żadnych skutków w podatku dochodowym od osób prawnych. Dostawca (właściciel opakowania) nie wyzbywa się ich własności, lecz jedynie przekazuje na czas dokonania obrotu kontrahentowi. Kaucja spełnia więc jedynie funkcję gwarancyjną. Opakowania są warunkiem prowadzenia działalności. Przekazanie opakowania za kaucją jest środkiem do wykonania transakcji, a nie jej celem.

W związku z powyższym stanem faktycznym, Podatnik zadał pytanie, czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez dostawcę (Browar) dokumentujących kwotę należności z tytułu niezwrócenia w określonym terminie opakowań zwrotnych.

Zdaniem Spółki, w sytuacji otrzymania faktur VAT wystawionych przez dostawcę (Browar) z uwagi na nieterminowy zwrot opakowań Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z w/w faktur na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem opakowania zwrotne są wykorzystywane przez Podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych. W ocenie Spółki, w tym przypadku nie będą miały zastosowania przepisy art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, gdyż kaucja nie jest kosztem dla celów podatkowych, a tym bardziej nie może być kosztem niestanowiącym kosztu uzyskania przychodu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego stwierdza co następuje:

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Natomiast stosownie do ust. 2 § 19 cyt. rozporządzenia fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań, o których mowa w ust. 1, wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowań.

W związku z brzmieniem powyższych przepisów należy stwierdzić, że wartość opakowań zwrotnych podlega wyłączeniu z podstawy opodatkowania w momencie ich wydania pod warunkiem pobrania bądź określenia w umowie kaucji, natomiast w momencie bezskutecznego upływu terminu określonego w umowie do zwrotu opakowań lub terminu 60 dniowego wskazanego w § 19, pobrana kaucja stanowi należność za dokonaną dostawę. Zgodnie z treścią przepisu § 19 ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych wydanych za kaucją (pobraną bądź określoną) sprzedawca jest obowiązany do wystawienia faktury sprzedaży i odprowadzenia podatku od niezwróconych w terminie opakowań zwrotnych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług). Natomiast stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 564 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.
Za koszty uzyskania przychodów na podstawie w/w przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można uznać jedynie te wydatki związane z prowadzoną działalnością, które łącznie spełniają następujące warunki:
- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętym przychodem
- nie zostały wymienione w treści art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- ich poniesienie zostało prawidłowo udokumentowane.

Aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów to między wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, a ponadto winien on być gospodarczo uzasadniony. Z opisanego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż nabywa On towary opakowane w przedmiotowe opakowania zwrotne dla celów swojej działalności gospodarczej, a więc nabycie opakowań zwrotnych (następujące wskutek ich niezwrócenia w określonym umową terminie) jest też w sposób pośredni związane z działalnością gospodarczą (czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług). Zatem, należność za niezwrócone przez Podatnika w wyznaczonym umową terminie opakowania zwrotne stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących kwotę należności z tytułu niezwrócenia w określonym terminie opakowań zwrotnych - na zasadach określonych w art. 86 i następnych ustawy o podatku od towarów i usług. Prawo do obniżenia kwot podatku należnego przysługuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym Podatnik otrzymał fakturę dokumentującą kwotę należności za niezwrócone opakowania zwrotne (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług) lub w miesiącu następnym (art. 86 ust. 11 ustawy).

Reasumując należy stwierdzić, pomimo iż Podatnik uważa że przysługuje Mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawionych przez dostawcę (Browar), to niewłaściwie uznaje iż kwota należności za niezwrócone w terminie określonym umową opakowań zwrotnych nie powoduje powstania przychodu w sytuacji wystawienia faktur klientom za niezwrócone opakowania ani też kosztów uzyskania przychodu w sytuacji otrzymania faktur od dostawcy. W konsekwencji, stanowisko wyrażone przez Podatnika we wniosku jest nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.
Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika