logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD I 0090/1/68/05
Data
2005-05-06
Autor
Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Słowa kluczowe
dłużnik
koszty uzyskania przychodów
likwidacja
majątek
ogłoszenie upadłości
wierzytelności nieściągalne
Treść

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (teks jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60)
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych tj. uznania wierzytelności za nieściągalną z chwilą ogłoszenia upadłości dłużnika obejmującą likwidację jego majątku jest prawidłowe.
Z wniosku Pana X wynika, iż wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opodatkowaną na zasadach ogólnych a zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży różnego typu usług i towarów na "termin płatności", czyli tym samym kredytuje swoich odbiorców. Jeden z odbiorców złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego z likwidacją majątku. Wnioskodawca jednocześnie uzyskał przeciwko temu kontrahentowi nieprawomocny nakaz w postępowaniu nakazowym.
W związku z powyższym Pan X zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku, gdy została ogłoszona upadłość dłużnika obejmująca likwidację jego majątku wierzytelność, która uprzednio została zaliczona do przychodów na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie podlegała odpisom aktualizującym w myśl przepisu art. 23 ust. 1 pkt 21.
Zdaniem wnioskodawcy z chwilą ogłoszenia upadłości dłużnika obejmującą likwidację jego majątku, następuje uprawdopodobnienie nieściągalności w myśl art. 23 ust. 3 ww. ustawy i tym samym na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 21 wierzytelność, która na podstawie art. 14 została zarachowana jako przychód należny, podlega odpisom określonym w art. 23 ust. 1 pkt 21, które stanowią koszt uzyskania przychodu.
Stanowisko organu podatkowego.
W myśl art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art. 23 ust. 3 zgodnie, z którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną w szczególności, gdy:
1. dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo
2. zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo
3. wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
4. wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.
Należy przy tym zauważyć, że art. 23 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy, poprzez odniesienie do przepisów ustawy o rachunkowości precyzuje katalog należności, od których odpisy aktualizujące (po spełnieniu pozostałych warunków) stanowią koszty uzyskania przychodów.
Tak więc wartość należności aktualizuje się w oparciu o art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 29 09. 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2000 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do dłużników, między innymi, postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości (...).
Jak wynika z powyższego przepisy ustawy o podatku dochodowym w pewnych sytuacjach uznają odpisy aktualizujące należności za koszt uzyskania przychodów, jednakże muszą być spełnione dwa warunki:
� uprzednio wierzytelność była zaliczona do przychodów należnych,
� nieściągalność tych wierzytelności była uprawdopodobniona w sposób określony w art. 23 ust. 3.
W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym wnioskodawca może w momencie chwilą ogłoszenia upadłości dłużnika obejmującą likwidację jego majątku, może dokonać odpisów aktualizujących należności i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu, bowiem przedmiotowa wierzytelność była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona w sposób wskazany przez ustawodawcę w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo
Pytanie podatnika