logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/DPD2/423-156/05/MS
Data
2006-02-28
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody
Słowa kluczowe
kurs waluty
rachunek walutowy
różnica
skup walut
sprzedaż walut
waluta obca
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

We wniosku złożonym w dniu 29 listopada 2005r. Spółka zwróciła się z zapytaniem w sprawie prawidłowości zastosowania art. 15 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada w banku rachunek walutowy. W związku z wpływem należności oraz dokonywaniem zapłat zobowiązań w walutach obcych a także dokonywaną odsprzedażą walut obcych bankowi, Spółka oblicza następujące różnice kursowe:a)wg art. 12 ust. 3 ? w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów różnice kursowe ustala się jako różnicę pomiędzy kursem kupna z dnia wpływu należności i kursem średnim z dnia zarachowania tej należności - w zależności od relacji tych kursów zwiększają one (jeżeli kurs kupna jest większy od kursu średniego NBP) lub zmniejszają (jeżeli jest odwrotnie) wcześniej zarachowane przychody,b)wg art. 12 ust.2a ? w zakresie przychodów ze sprzedaży waluty obcej ustala się je jako różnicę pomiędzy kursem kupna z dnia sprzedaży waluty bankowi oraz kursem kupna z dnia otrzymania wpływu należności (zwiększają przychody, kiedy aktualny kurs kupna jest wyższy od kursu, po jakim zarachowano wpływ należności, zmniejszają je, kiedy jest odwrotnie),c)wg art. 15 ust. 1 ? w zakresie kosztów uzyskania przychodów, ustala się je jako różnicę pomiędzy kursem sprzedaży z dnia zapłaty zobowiązania i kursem średnim NBP z dnia zarachowania kosztu ? w zależności od relacji tych kursów zwiększają (jeżeli kurs sprzedaży jest większy od kursu średniego lub zmniejszają (jeżeli jest odwrotnie) wcześniej zarachowane koszty uzyskania przychodu,d)wg art. 15 ust.1a ? w zakresie kosztów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w związku z regulowaniem zobowiązań w walutach obcych w sposób następujący: koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania. Ponieważ Spółka nie zakupuje walut obcych od banku, nie ustala w ten sposób różnic kursowych. Zdaniem Podatnika, z literalnego brzmienia art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby ustalić koszt należy od wartości ustalonej wg kursu sprzedaży odjąć wartość ustaloną wg kupna. Jeżeli wynik odejmowania jest dodatni, to następuje zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, jeżeli natomiast kurs sprzedaży jest mniejszy od kursu kupna, to następuje zmniejszenie kosztów podatkowych. Uzasadnieniem powyższego, w ocenie Spółki, jest fakt, że ustawa podatkowa zakłada, że firmy nie mogą posiadać własnego rachunku walutowego i wszelkie operacje w walutach obcych powodują obowiązek rozliczania się z bankiem ją obsługującym. Oznacza to, że kiedy środki w walutach obcych wpływają na rachunek firmy ? następuje ich odsprzedaż bankowi po kursie kupna (firma uzyskuje określony wpływ w PLN), w momencie regulowania zobowiązania w walucie obcej firma zmuszona jest natomiast odkupić tę walutę od banku po kursie sprzedaży, wydatkując na ten cel określoną wartość PLN.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada również rachunek walutowy za granicą. W ocenie Spółki koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych powstają również na rachunku walutowym otwartym za granicą. Mają wówczas zastosowanie kursy kupna i sprzedaży takiego samego banku funkcjonującego w Polsce. Do chwili wystąpienia z przedmiotowym zapytaniem, Spółka zrealizowała z tego rachunku tylko jedno zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego. Realizując zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego z w/w rachunku walutowego, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustaliła różnicę kursową w zakresie kosztów uzyskania przychodów tj. różnicę pomiędzy kursem sprzedaży z dnia zapłaty zobowiązania i kursem średnim NBP z dnia zarachowania kosztu. Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1997r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Oznacza to, że w przypadku posiadania przez Podatnika bankowego rachunku walutowego mogą powstać koszty lub przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych. Koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych, zdefiniowane w cytowanym powyżej art. 15 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstać mogą w przypadku, gdy kurs sprzedaży walut z dnia zapłaty zobowiązania jest niższy niż kurs kupna walut z dnia wpływu otrzymanej zapłaty albo kurs sprzedaży z dnia wcześniejszego nabycia walut od banku. Przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych, uregulowane w art. 12 ust.2a cytowanej ustawy, wystąpią w sytuacji kiedy wartość waluty sprzedanej bankowi przeliczona na złote według kursu kupna banku jest wyższa niż wartość waluty otrzymanej z tytułu transakcji eksportowej według kursu kupna banku z dnia jej otrzymania albo zakupionej w banku, przeliczonej po ówczesnym kursie sprzedaży. Zarówno przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych, jak i koszty z tego tytułu, nie powstają wskutek samego jedynie posiadania walut i zmiany ich kursu. W/w ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów osiąganych przez podmioty wskazane w art. 1 i 1a oraz prawa i obowiązki tych podmiotów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Przepisy powyższej ustawy nie odnoszą się natomiast do kwestii możliwości posiadania przez te podmioty rachunków walutowych lub braku takiej możliwości, jak również nie stanowią o obowiązku każdorazowego odsprzedawania bankowi otrzymanych walut oraz konieczności ich późniejszego zakupu w banku.

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego, w przedstawionym stanie faktycznym w świetle art. 12 ust.2a i art. 15 ust.1a w/w ustawy, Spółka wyliczając różnice kursowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązana jest stosować następujące kursy walut:1.w przypadku walut wpływających na rachunek walutowy ? kurs kupna walut banku , z którego usług korzysta Spółka ( art. 12 ust.3),2.w przypadku faktycznej zapłaty z rachunku walutowego za zobowiązania opiewające na walutę obcą (art. 15 ust. 1a):- wg kursu kupna waluty, gdy waluty te Podatnik otrzymał np. z tytułu zapłaty za sprzedane towary/ wykonane usługi lub - wg kursu sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług korzysta Spółka (w przypadku zakupu waluty),3.w przypadku odsprzedaży bankowi posiadanych na rachunku walut ? wg kursu kupna walut stosowanego przez bank, z którego usług korzysta Spółka ( art. 12 ust.2a).We wszystkich w/w przypadkach zastosowanie mieć będą kursy walut z dnia wystąpienia określonego zdarzenia gospodarczego. Zarówno przychody jak i koszty uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych, nie stanowią samodzielnych wielkości ekonomicznych będących przychodami lub kosztami podatkowymi w rozumieniu art. 12 ust.1 i art. 15 ust.1 w/w ustawy. Różnice te wyłącznie korygują wielkości przychodów bądź kosztów do wysokości kwot faktycznie uzyskanych przychodów lub faktycznie poniesionych kosztów. Jeżeli różnice kursowe dotyczą transakcji związanych z powstaniem kosztów, to w zależności od kierunku zmian wartości walut, stanowią zwiększenie lub obniżenie poniesionych kosztów. Jeżeli natomiast różnice kursowe dotyczą transakcji przynoszących przychód (sprzedaż walut), to ze względu na uzyskiwaną korzyść lub stratę, przychody ulegają podwyższeniu lub obniżeniu o wartość różnic kursowych.

Z treści wniosku wynika, że Spółka posiada waluty obce na swoim rachunku bankowym, jednak nie dokonuje ich zakupu od banku, wobec powyższego koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych należy ustalić jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania, ogłaszanego przez bank, z którego usług korzystał podatnik. W przypadku gdy kurs sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty jest wyższy od kursu zakupu z dnia ich otrzymania, wyliczona różnica kursowa w oparciu o wyżej cytowany art. 15 ust. 1a ustawy, wpływa na zmniejszenie kosztów podatkowych, natomiast gdy kurs sprzedaży z dnia zapłaty jest niższy niż kurs kupna z dnia otrzymania walut, wyliczona różnica powoduje zwiększenie kosztów podatkowych.

W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego argumentacja Spółki dotycząca obowiązku kupna i sprzedaży walut bankowi, z którego usług korzysta, nie wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie ma związku ze sposobem obliczania różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych. Ponadto, w przypadku regulowania zobowiązań walutami obcymi, gdy aktualna wartość walut (kurs sprzedaży z dnia zapłaty) jest wyższa niż ich wartość w dniu otrzymania (kurs kupna w dniu otrzymania) następuje zmniejszenie kosztów o wyliczone różnice kursowe, analogicznie następuje zwiększenie kosztów w przeciwnym przypadku. W powyższym zakresie stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Natomiast słusznie Spółka uznała, że różnice kursowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są tożsame z różnicami kursowymi (dodatnimi lub ujemnymi) określonymi w ustawie o rachunkowości, ponadto nie występują samodzielnie, a jedynie korygują wielkości przychodów lub kosztów podatkowych.

Niniejsza interpretacja odnosi się również do kosztów z tytułu różnic kursowych wynikających z regulowania zobowiązań Spółki w walutach obcych za pośrednictwem konta posiadanego w banku zagranicznym.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego (art. 14a § 4 ustawy-Ordynacja podatkowa). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.(art. 236 §2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Dodatkowo
Pytanie podatnika