logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZPA/443-101/2005
Data
2006-02-23
Autor
Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne
Podatek od towarów i usług --> Miejsce świadczenia --> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
Słowa kluczowe
miejsce świadczenia usług
podatnik VAT UE
usługi geodezyjne
Treść

Dnia ...... grudnia 2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w ramach działalności geodezyjno-kartograficznej - sklasyfikowanej do grupowania PKWiU 74.20, świadczy usługi polegające na: wykonywaniu pomiarów trójwymiarowych obiektów kubaturowych przemysłowych (hale i parki infrastruktury przemysłowej). Odbiorcami usług są podatnicy z UE - pomiary wykonywane są zazwyczaj poza terytorium kraju, natomiast opracowanie danych odbywa się w Polsce. Gotowy już produkt przekazywany jest najczęściej drogą elektroniczną zamawiającemu.

Zdaniem podatnika, świadczenie przedmiotowych usług zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 i 2 i ust. 4 ustawy o podatku VAT, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywa na usługobiorcy (według stawki obowiązującej w kraju nabywcy usługi). Faktura potwierdzająca wykonanie usług nie będzie zawierała kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, ale znajdzie się na niej informacja, iż osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest nabywca usług.

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego podziela stanowisko podatnika zawarte w przedmiotowym wniosku i stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) - zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podstawowa regulacja dotycząca miejsca świadczenia usług wynika z art. 27 ust. 1 cytowanej ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że co do zasady, za miejsce świadczenia uznaje się miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - za miejsce świadczenia usług uznaje się miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku w/w miejsc, za miejsce świadczenia uznaje się miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Przepis art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT wskazuje odrębną zasadę dotyczącą określenia miejsca świadczenia między innymi dla usług architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 (tj. z wyłączeniem usług architektów i nadzoru budowlanego).

W związku z tym należy przyjąć, że do usług tych ma zastosowanie reguła szczególna wynikająca z art. 27 ust. 3. Zgodnie z przepisem, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 , są świadczone na rzecz: 1)osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (tj. terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty ) lub2)podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, przedmiotem czynności wykonywanych przez Stronę jest świadczenie usług w ramach działalności geodezyjno-kartograficznej (PKWiU 74.20.73), na zlecenie podatnika zarejestrowanego dla potrzeb podatku od wartości dodanej z siedzibą w Unii Europejskiej. Oznacza to, że w przypadku podatnika znajdzie zastosowanie reguła wyrażona w treści art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem biorąc powyższe regulacje, świadczenie oznaczonych we wniosku usług niematerialnych (pomiary trójwymiarowe obiektów kubaturowych przemysłowych), nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o VAT.W sytuacji podatnika, przedmiotowe usługi są wykonywane na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż Polska, oznacza to, że usługi te są zawsze opodatkowane w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania usługobiorcy, niezależnie od tego, gdzie zostały faktycznie wykonane. Podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu wykonywanych ww. usług będzie usługobiorca - podatnik, który posiada siedzibę poza terytorium kraju - na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2) ustawy o VAT. Powyższa zasada nie dotyczy jednak świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów ze Wspólnoty, które nie są podatnikami VAT, np. osób fizycznych niebędących takimi podatnikami.

Transakcja taka musi być udokumentowana fakturą VAT (por. art. 106 ust. 2 ustawy), na której należy umieścić informację "że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi". Również zasadnym byłoby umieszczenie na fakturze podstawy prawnej - art. 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 omawianej ustawy.

W § 27 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95 poz. 798) zawarto między innymi zasady wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że świadczenie przedmiotowych usług niematerialnych - nie oznacza dla polskiego usługodawcy obowiązku rejestracji jako podatnika VAT w kraju, w którym usługi te są opodatkowane. Ponadto sprzedaż tych usług wykazuje się w deklaracji podatkowej VAT-7 w poz. 21.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań Nowe - Miasto informuje, że powyższa interpretacja jest oparta o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika