logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1473/WV/443/318/221/2005/EŻ
Data
2005-11-30
Autor
Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Słowa kluczowe
dostawa wewnątrzwspólnotowa
kaucja gwarancyjna
kaucje
obowiązek podatkowy
powstanie obowiązku podatkowego
zaliczka
zwrot podatku
zwrot podatku od towarów i usług
Treść

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2005 roku (data wpływu do tutejszego urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art.20 ust. 3, art. 42, art. 87, art. 97 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku w jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: W miesiącu czerwcu - 14.06.2005 roku na rachunek walutowy Spółki wpłynęła kwota 10.500 EUR jako zaliczka (w pełnej wysokości) na poczet dostawy samochodu osobowego. Kontrahent wpłacający jest podatnikiem zidentyfikowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wpłacona zaliczka udokumentowana została fakturą zaliczkową, gdzie wartość wpłaty przeliczona została w/g kursu średniego NBP z dnia wpływu środków , naliczono podatek VAT w wysokości 22% (liczony metodą w stu) i wykazano w deklaracji VAT za miesiąc czerwiec 2005 roku jako dostawę krajową. Kierowano się wówczas przepisami art. 20 oraz art. 42 pkt 12 i 13 ustawy (brak potwierdzenia dokonania dostawy na dzień składania deklaracji za czerwiec 2005 roku powoduje konieczność wykazania dostawy jako dostawy krajowej). Faktyczna dostawa miała miejsce w miesiącu lipcu 2005 roku, kiedy to wystawiono: fakturę korygującą zaliczkę oraz fakturę dokumentującą dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT), przy czym w fakturze WDT potrącona została faktura zaliczkowa (korekta faktury zaliczkowej) - faktura WDT wystawiona jest więc na wartość zerową, dokumentuje jednak fakt dokonania dostawy.

Pytanie Spółki dotyczy następującej kwestii: Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi czy prawidłowo skorygowała fakturę zaliczkową w ten sposób, ze wartość wpłaty przeliczona na złote w/g kursu średniego stanowi wartość netto podstawy opodatkowania transakcji (0%). Korekta polegała na poprawieniu podstawy opodatkowania (zwiększenie) i poprawieniu stawki podatku VAT z 22% na 0 % - wystąpiło więc podwyższenie wartości netto i obniżenie kwoty podatku VAT należnego, oraz czy prawidłowo skorygowała deklarację za czerwiec, wykazując wartość zaliczki jako wewnątrzwspólnotową dostawę w poz. 28 deklaracji, opodatkowaną stawką 0% i w związku z wystąpieniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazała kwotę do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 180 dni.

Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:Ponowna analiza przepisów (już po zmianach obowiązujących od 01.06.2005 roku) doprowadziła Spółkę do następujących wniosków:faktura zaliczkowa została wystawiona błędnie - zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 3, jeżeli otrzymano całość lub część zapłaty - obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie zapłaty, natomiast stawka podatku VAT w dostawie wewnątrzwspolnotowej wynosi 0%. Skorygowano więc fakturę zaliczkową w ten sposób, ze wartość wpłaty przeliczona na złote w/g kursu średniego stanowi wartość netto podstawy opodatkowania transakcji (0%). Korekta polega na poprawieniu podstawy opodatkowania (zwiększenie) i poprawieniu stawki podatku VAT z 22% na 0 % - występuje więc podwyższenie wartości netto i obniżenie kwoty podatku VAT należnego.faktura korygująca do faktury zaliczkowej z czerwca 2005 roku została wystawiona w dniu 01.07.2005 roku ponieważ obowiązek podatkowy powstał w czerwcu 2005 roku (art. 20 ust. 3) - skorygowano deklaracje za czerwiec, wykazując wartość zaliczki jako wewnątrzwspólnotową dostawę w poz. 28 deklaracji, opodatkowaną stawką 0%. po dokonaniu korekty deklaracji za czerwiec 2005 roku - powstała w tym miesiącu nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W związku z tym, że Spółka w chwili składania korekty deklaracji za czerwiec 2005 roku (dzień 25.08.2005 roku) posiadała komplet dokumentów dotyczących odbioru samochodu przez kontrahenta niemieckiego - nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana została jako kwota do zwrotu na rachunek bankowy (poz. 56 deklaracji - zwrot w terminie 180 dni, zgodnie z art. 87 oraz art. 97 ust. 5 ustawy),w deklaracji VAT - 7 za miesiąc lipiec 2005 roku wykazana została tylko sprzedaż krajowa, faktura dokumentująca dostawę wewnątrzwspolnotową wystawiona 01.07.2005 roku opiewająca na wartość zerową w związku z potrąceniem faktury zaliczkowej, nie podlega wykazaniu w deklaracji za lipiec 2005 roku, gdyż obowiązek podatkowy powstał w czerwcu i tak został wykazany,w związku z wykazaniem korekty deklaracji VAT - 7 za miesiąc czerwiec 2005 roku - skorygowano także deklarację VAT UE za pierwszy kwartał 2005 roku, zwiększając wartość dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535 z późniejszymi zmianami), przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest: 1/ podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; 2/ osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; 3/ podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą; 4/ podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

W myśl art. 20 ust. 1 w/w ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4. W przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, (art. 20 ust. 2 ustawy). Stosownie do postanowień przepisu art. 20 ust. 3 ustawy, jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), w zakresie wystawiania faktur z tytułu otrzymanych zaliczek, obowiązuje przepis § 14 ust. 1, zgodnie z którym w przypadku jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Ponieważ nie zastrzeżono, że przepis ten stosuje się jedynie do zaliczek w przypadku dostaw krajowych, uznać należy, że znajduje on zastosowanie także w przypadku zaliczek na poczet dostaw wewnątrzwspólnotowych. W świetle tego przepisu otrzymanie zaliczki w formie całości lub części ceny, nakłada na dostawcę obowiązek wystawienia faktury dokumentującej ten fakt (w ciągu 7 dni od jej otrzymania). Ponadto zgodnie z przepisem § 14 ust. 5 ww. rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 13, który stanowi, iż fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15. W sytuacji więc, gdy Spółka na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymała zaliczkę, która zrodziła u niej obowiązek podatkowy, na mocy art. 20 ust. 3 ustawy, i Spółka zobowiązana była do wystawiania faktury ze stawką 0 % dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Jeżeli faktura dokumentująca pobranie zaliczki obejmuje całą cenę brutto towaru (samochodu), sprzedawca po wydaniu towaru nie wystawia faktury w terminie określonym na zasadach ogólnych. Spółka nie powinna wystawiać do faktury zaliczkowej uwzględniającej zaliczkę w pełnej wysokości faktury dokumentującej dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy.Ponieważ na pobraną zaliczkę na dostawę wewnątrzwspólnotową Spółka wystawiła fakturę VAT przy zastosowaniu stawki VAT 22%, prawidłowo dokonała korekty poprzez wystawienie faktury VAT korygującej stosując do tej sprzedaży stawkę VAT 0%, co wynika z § 17 w/w rozporządzenia, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub w kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek pozycji faktury wystawia się fakturę korygującą. Spółka natomiast winna była skorygować deklarację VAT-7 za miesiąc lipiec 2005 roku, zmniejszając sprzedaż krajową i zwiększając dostawę wewnątrzwspólnotową, gdyż w tym miesiącu wystawiła fakturę korygującą do faktury zaliczkowej wystawionej w czerwcu 2005 roku. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535 z późniejszymi zmianami) w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Uwzględniając przepis art. 87 ust. 3a ustawy, w myśl którego do obrotu, o którym mowa w ust. 3, wlicza się obrót z tytułu otrzymania należności, dla którego obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 12 albo art. 20 ust. 3, pod warunkiem przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku jaka byłaby należna gdyby obrót ten dotyczył dostawy towarów na terytorium kraju, do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających eksport towarów albo wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, objętych tą należnością - przedstawienie zabezpieczenia jest niezbędne do wykazania tegoż obrotu w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym otrzymano zaliczkę, jako wpływającego na możliwość uzyskania zwrotu w terminie 60, a nie 180 dni.W przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5, oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2, 4-6, wydłuża się do 180 dni. Zdanie drugie i trzecie art. 87 ust. 2 stosuje się odpowiednio (art. 97 ust. 5).Przepisu ust. 5 nie stosuje się , jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250.000 zł, zwane dalej kaucją (art. 97 ust. 7).W związku z powyższym, jeżeli podatnik wykonuje czynności o których mowa w art. 5 cytowanej ustawy w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o nabyciach i dostawach wewnatrzwspólnotowych i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE i nie złożył kaucji przysługuje mu zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 180 dni.

Z treści art. 100 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że informacje podsumowujące, za okresy kwartalne - składane są w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub/i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonych informacjach podsumowujących podatnik, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie jej korektę na formularzu VAT-UEK. W opisanym stanie faktycznym Spółka winna skorygować deklarację kwartalną VAT UE za trzeci kwartał 2005 roku.

Dodatkowo
Pytanie podatnika