logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DF/415-64/05/JM
Data
2005-11-16
Autor
Urząd Skarbowy w Kartuzach
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów
Słowa kluczowe
kaucje
mieszkania
obowiązek podatkowy
odsetki ustawowe
waloryzacja
zwrot
źródła przychodu
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 19.10.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 21.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej zwróconej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku, uzupełnionym pismem z 03.11.2005r., jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U z a s a d n i e n i e

Wyrokiem z dnia 29.04.2005 r. zasądzono od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (pozwanego) na rzecz podatnika (powoda) kwotę 1.959,20 zł stanowiącą zwrot kaucji mieszkaniowej, którą nakazano zwrócić z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku. W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwróconej w 2005 roku zasądzonej kaucji mieszkaniowej. Podatnik uważa, że zwrócona kaucja mieszkaniowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art.36 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733 z późn. zmian.) kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r., pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę. Kaucja ta podlega waloryzacji w oparciu o przepis art.358¹ § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zmian.), który stanowi, że w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.

Zwracana najemcom kaucja mieszkaniowa jest świadczeniem obojętnym z punktu widzenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania postanowień umowy najmu, a jej waloryzacja ma na celu wyłącznie urealnienie wartości. A zatem mając na uwadze treść przepisów art. od 10 do 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że kaucja zwrócona najemcy w związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w art.36 ust.1 wyżej powołanej ustawy o ochronie praw lokatorów nie stanowi dla niego dochodu do opodatkowania. Odrębnie natomiast trzeba potraktować otrzymane przez Pana odsetki naliczone od zwaloryzowanej kwoty kaucji zgodnie z wyrokiem sądu. Stanowią one przychód z innych źródeł (art.10 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych wraz z innymi dochodami osiągniętymi w 2005 roku.

W tym stanie faktycznym i prawnym sprawy należy stwierdzić, iż otrzymany przez Pana zwrot kaucji mieszkaniowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast podlegają opodatkowaniu otrzymane odsetki.

Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.

Dodatkowo
Pytanie podatnika