logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1435/FD1/415/5A/06/SS
Data
2006-04-18
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych --> Rodzaje działalności
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Słowa kluczowe
kaucje
najem
ryczałt ewidencjonowany
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) w związku z wnioskiem oraz jego uzupełnieniem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegopostanawiapotwierdzić Pani stanowisko zawarte we w pismie stanowiącym uzupełnienie do wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania kaucji pobranej od najemcy.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Panią w pismach stanu faktycznego wynika, że osiąga Pani przychody z najmu, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. We wniosku w sprawie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych zwróciła się Pani m. in. o wyjaśnienie czy kaucja pobrana od najemcy podlega opodatkowaniu.W uzupełnieniu do w/w wniosku przedstawiła Pani stanowisko, iż kaucja nie podlega opodatkowaniu, ponieważ jest pobierana od najemcy w celu pokrycia naprawy ewentualnych szkód, a w przypadku ich braku jest zwracana.

W przepisach prawa podatkowego nie zostało zdefiniowane pojęcie "kaucji", dlatego też należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą za kaucję można uznać pewną sumę pieniężną złożoną jako gwarancję (zabezpieczenie) otrzymania zobowiązania i stanowiącą odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. W świetle powyższego kaucja jest zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy i co do zasady podlega zwrotowi w przypadku nienależytego jej wykonania. Stanowi więc pieniężną gwarancję dotrzymania warunków umowy. Zgodnie z art.11 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne (...).

Natomiast w myśl art.6 ust.1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz.930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Są to zatem wyłącznie pieniądze lub wartości, którymi podatnik może rozporządzać jak własnymi. Samo zdeponowanie przez najemcę kwoty pieniężnej w formie kaucji - z uwagi na zwrotny charakter - nie stanowi przychodu wynajmującego.

W przypadku jednak zatrzymania kaucji w całości lub w części w wyniku szkód spowodowanych przez najemcę, niezwrócona kwota stanie się dla wynajmującego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.Odnosząc powyższe do opisanego stanu faktycznego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście postanowił jak w sentencji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika