logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
OG/005/93/PP1/443/25/06
Data
2005-05-30
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne
Słowa kluczowe
czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
dostawa towarów
kaucje
opakowania zwrotne
Treść

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4, art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki X, z dnia 12.04.2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

W dniu 12.04.2006 r. Spółka X zwróciła się do tut. Urzędu z zapytaniem, czy palety powierzone odbiorcy na mocy umowy dotyczącej przechowywania i zabezpieczania palet należy traktować jako dostawę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i opodatkować tym podatkiem.

Z przedstawionego we wniosku z dnia 12.04.2006 r. stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje dla swoich odbiorców dostawy tektury i opakowań z tektury. Przy realizacji dostaw wykorzystywane są opakowania w postaci palet zbiorczych. Odbiorcy w oparciu o zawarte umowy ze Spółką zobowiązani są do przechowywania i zabezpieczania palet, które cały czas pozostają własnością Spółki. Zgodnie z umową odbiorcy nie mogą tymi paletami rozporządzać ani udostępniać ich osobom trzecim. Spółka X dokonuje odbioru przedmiotowych palet po osiągnięciu ilości uzasadnionej od strony ekonomicznej dokonanie ich transportu. Strony umowy nie wprowadzają żadnych uregulowań będących określeniem kaucji od odbiorcy.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z przepisem art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Kaucja - wg Słownika Języka Polskiego (PWN, Warszawa 1996 r.) - jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

W świetle powyżej przedstawionej definicji kaucji należy stwierdzić, iż wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 cyt. ustawy, zatem czynność taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pobranie kaucji w momencie sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT co potwierdza przepis § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w którym określono sposób dokumentowania sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym. Podatnik, który sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu nie zwrócenia przez odbiorcę opakowań wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.

Zatem jeśli Spółka X dokonuje sprzedaży towarów na paletach zwrotnych i nie pobiera od tych palet kaucji jak również kaucji nie określa umowa to wówczas w przedmiotowej sytuacji wydanie palet jest czynnością nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowo
Pytanie podatnika