logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PP.443-8/04
Data
2004-05-28
Autor
Urząd Skarbowy w Chodzieży
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy
Słowa kluczowe
grunty
jednostka budżetowa
jednostka samorządu terytorialnego
stawka
stawki podatku
usługi
usługi geodezyjne
Treść

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych – o czym stanowi art. 8 ust. 3 ustawy o VAT.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Biuro Geodezji sprzedaje usługi geodezyjne a nie towar w postaci gruntu.

Powołany w piśmie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy dotyczy zwolnienia od podatku dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczonych pod zabudowę, a więc nie dotyczy przypadku świadczenia usług geodezyjnych.

Usługi geodezyjne świadczone przez stronę są zakwalifikowane do symboli PKWiU 74.20 i opodatkowane stawką 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy .

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy przepis dotyczy organów państwowych jak i organów samorządu terytorialnego. W ramach samorządu terytorialnego za organ władzy publicznej uznać należy jednostki tego samorządu tzn. gminę, powiat czy samorząd województwa, a do „urzędów obsługujących te organy” należy zaliczyć wszelkie jednostki organizacyjne zajmujące się tymi zadaniami.

Biorąc pod uwagę powyższe, istotnym znaczeniem dla określenia czy Jednostka stanowi podmiot, o którym mowa w art. 15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług jest stwierdzenie czy stanowi ona organ władzy publicznej lub urząd go obsługujący a ponadto czy podmiot wykonuje czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Dodaje się, iż cytowany wyżej przepis zawarty w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jak również rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy, na dzień wydania interpretacji z dnia 28.05.2004 r. w swej treści nie zawierały zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych między gospodarstwami pomocniczymi, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi.

Zgodnie z § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W sytuacji zatem, gdy Podatnik stanowi jednostkę samorządu terytorialnego, zwolnieniu od podatku od towarów i usług będą podlegały usługi geodezyjne, które są związane z wykonywaniem zadań publicznych, o których mowa w odrębnych przepisach, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność Jednostki. Z dniem 25 czerwca 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.06.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), zgodnie z którym w powołanym powyżej przepisie § 8 ust.1 dodaje się m.in. pkt 14, z którego wynika, że zwalnia się od podatku również usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika