logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PDI415/1/11/06
Data
2006-05-10
Autor
Urząd Skarbowy w Głogowie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Słowa kluczowe
ryczałt ewidencjonowany
usługi geodezyjne
wyłączenie
Treść

P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 06 marca 2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 07 marca 2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E
W dniu 07 marca 2006 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
W myśl art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - stosownie do swojej właściwości - na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 wspomnianej wyżej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
W przedmiotowym wniosku podatnik wskazał, że prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług geodezyjnych i kartograficznych - sklasyfikowanych pod symbolem 74.20.72 -74 PKWiU. Jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe, co wynika z przytoczonych poniżej przepisów prawa podatkowego.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Za działalność usługową zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264).
Jednakże w myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) cyt. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b ustawy, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy. Załącznik Nr 2 ww. ustawy zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
W pozycji 15 cyt. załącznika Nr 2 ustawodawca wskazał, iż wyłączeniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych podlegają usługi grupy 74.2 PKWiU - usługi architektoniczne i inżynierskie. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, o której mowa w cytowanym wyżej art. 4 ustawy, grupowaniem tym objęto m. in. usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską (74.20.7 PKWiU), w ramach których mieszczą się usługi wykonywania pomiarów ziemi (74.20.73 PKWiU) i sporządzania map (74.20.74 PKWiU).
Z powyższego wynika, iż rodzaj świadczonych przez podatnika usług (usługi geodezyjne i kartograficzne - sklasyfikowane pod pozycją 74.20.72-74 PKWiU) wyłącza możliwość opodatkowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
W myśl art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
W myśl art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy. Zgodnie z art. 236 § 2 zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika