logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-4/06/JZ
Data
2006-05-06
Autor
Urząd Skarbowy w Oleśnie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia --> Zwolnienie od podatku
Słowa kluczowe
stawki podatku
umowa agencyjna
urząd pocztowy
usługi pocztowe
wynagrodzenie prowizyjne
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 06.03.2006r. (data wpływu 07.03.2006) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczące podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Stwierdza, że
Stanowisko Podatniczki jest nieprawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 06.03.2006r. Podatniczka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak stanowi art.14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika , płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.. 14 § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku :

Podatniczka na podstawie umowy zawartej z Pocztą Polską prowadzi Agencję Pocztową i wykonuje w imieniu i na rzecz Poczty usługi polegające na obsłudze przesyłek, paczek, przekazów oraz świadczeniu innych usług pocztowych - sprzedaż znaczków.
Podatniczka podkreśla iż podczas uzgadniania warunków współpracy przedstawiciele Poczty Polskiej podkreślali, że przedmiot Umowy, jest zwolniony od podatku VAT.
Wobec powyższego Podatniczka uznaje za właściwe stosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług do wykonywanych przez nią usług pocztowych.
Za wykonane usługi z tytułu prowadzenia agencji pocztowej i doręczenia przesyłek pocztowych ustalone zostało wynagrodzenie miesięczne w formie prowizji od uzyskanego przez agencję przychodu , płatne raz w miesiącu z dołu w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Agenta dla Poczty Polskiej wg wzoru i wytycznych otrzymanych od Poczty Polskiej, jednak w wysokości nie mniejszej niż 400,00 zł (minimalna kwota wynagrodzenia).

Zgodnie z opinią nr OK-5672/KU-2458/2005 z dnia 27.05.2005 r. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi agencji pocztowej wykonywane na podstawie zawartej umowy mieszczą się w grupowaniach:

 • przyjmowanie i dostarczanie przesyłek listowych, paczek sprzedaż znaczków, kart pocztowych itp. PKWiU 64.11.1 "Usługi operatora publicznego";
 • przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe itp. PKWiU 65.12.10-00.90 "Usługi pośrednictwa pieniężnego pozostałe, gdzie indziej nie wymienione"

Wynagrodzenie, zgodnie z powyższą opinią nie stanowi kryterium klasyfikacyjnego według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i mieści się ono w tym samym grupowaniu, w którym usługa, za którą jest wypłacane.


Naczelnik Urzędu Skarbowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza, iż stanowisko Podatniczki nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym w pozycji 2 wymienione są usługi świadczone przez pocztę państwową (PKWiU 64.11).

Oznacza to, że zwolnienie, o którym wyżej mowa ma charakter przedmiotowo - podmiotowy i ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez powołaną do tego instytucję, jaką jest poczta państwowa.

Przytoczone powyżej przepisy dotyczące zwolnienia nie mają więc zastosowania do usług agencji pocztowej (PKWiU 64.11.1) świadczonych przez Panią na podstawie umowy zawartej z Pocztą Polską, a zatem wynagrodzenie (przychód) otrzymywane z tytułu wykonywania przedmiotowych usług podlega opodatkowaniu według stawki 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

Agent z tytułu wykonywanych usług wynikających z umowy agencyjnej otrzymuje od zleceniodawcy wynagrodzenie za usługę i zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy kwota tego wynagrodzenia pomniejszona o kwotę podatku będzie podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jeśli ustawodawca chce otrzymane wynagrodzenie z tytułu świadczenia określonych usług zrównać w zakresie stawek lub zwolnień od podatku VAT z usługą podstawową, tj. usługą której to wynagrodzenie dotyczy, to stanowi o tym wyraźnie i wprost.

Zgodnie z przepisem § 67 ust. 1 pkt 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), które obowiązywało do dnia 30 kwietnia 2004 r. zwolnione były od podatku od towarów i usług prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związane ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy. W załączniku tym między innymi wymienione były usługi świadczone przez pocztę państwową (PKWiU 64.11).

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jak i przepisach wykonawczych do ustawy obowiązujących od 1 maja 2004 r. dotyczących obniżonych stawek podatku VAT dla towarów i usług jak i zwolnień od podatku nie zostało wymienione wynagrodzenie z tytułu świadczonych na podstawie umowy agencyjnej usług PKWiU 64.11.

W ramach usług pocztowych świadczonych przez inny niż poczta państwowa podmiot ze zwolnienia z VAT może korzystać jedynie wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Panią usług pośrednictwa pieniężnego sklasyfikowanych do PKWiU: 65.12.10 - 00.90, które zostały wymienione w pozycji 3 załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w zał. Nr 4 do ustawy. W poz. 3 tego załącznika wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego (Sekcja J 65-67 ex) z wyłączeniem:

 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKW iU ex 67.13.10-00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20,-00.30) z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Jak wynika z powyższego wśród usług wyłączonych ze zwolnienia nie znajdują się usługi pośrednictwa pieniężnego pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane o symbolu PKWiU 65.12.10-00.90 co oznacza że podlegają one zwolnieniu od podatku VAT.

Reasumując

Świadczone przez Panią usługi agencyjne podlegają opodatkowaniu stawką 22 % zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, natomiast przyjmowanie wpłat pieniężnych z tytułu należności za gaz, energię, TVP itp. są zwolnione od podatku VAT na mocy cytowanego wyżej art. 43 ust 1 pkt 1 - poz .3 załącznika nr 4.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie informuje, iż przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia .

Zgodnie z art.14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy , wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art.14b, w/w ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika