logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP1.443/56/06
Data
2006-06-26
Autor
Lubelski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania
Słowa kluczowe
dokumenty
dostawa wewnątrzwspólnotowa
podatek od towarów i usług
Treść

P O S T A N O W I E NI E

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 22.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie WDT jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 22.03.2006 r. (data wpływu 29.03.2006 r.) Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Wątpliwości Spółki dotyczą zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dowodów potwierdzających dokonanie WDT, a mianowicie w art. 42 ust. 3 uchylony został pkt 4 „dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”, który tym samym nie jest już dokumentem obowiązkowym potwierdzającym WDT. Dokument ten pojawia się w art. 42 ust. 11 pkt 4 jako dokument pomocniczy, niezbędny w sytuacji gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3 — 5 nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy na terytorium Unii Europejskiej towarów.

Korespondencja handlowa towarzysząca każdej sprzedaży może mieć zróżnicowaną formę tj. e-mail, fax, forma papierowa. Często ustalenia dotyczące wysyłki są dokonywane w formie telefonicznej. W przypadku ważnych dla danej wysyłki ustaleń przez telefon sporządzana jest notatka z rozmowy telefonicznej. Potwierdzenie odbioru towaru przez kontrahenta na liście przewozowym jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy X organizują transport samochodowy. W sytuacjach gdy kontrahent odbiera towar własnym transportem lub też X organizują transport kolejowy czy też morski potwierdzenia na liście przewozowym nie ma.

Do tak przedstawionego stanu faktycznego Spółka stawia pytanie - czy innymi dokumentami wskazującymi, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju mogą być np.: kontrakt, faktura, list przewozowy (bez potwierdzenia nabywcy o odbiorze towaru na terytorium Unii Europejskiej), płatność z danego kraju i inna korespondencja handlowa (wywołanie towaru/zamówienie klienta, notatka z rozmowy telefonicznej)?
Czy kontrakt, faktura, list przewozowy (bez potwierdzenia nabywcy o odbiorze towaru na terytorium Unii Europejskiej) i ich formy (fax, e-mail, notatka z rozmowy telefonicznej) dostatecznie potwierdzają wywóz towarów z terytorium kraju i dostarczenie ich do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w przypadku gdy dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 — 5 nie dostarczą jednoznacznego potwierdzenia?

Stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie:
Zdaniem Strony po dniu 1 czerwca 2005 roku może ona zrezygnować z dokumentu potwierdzającego odbiór towaru na terytorium Unii Europejskiej posiadając inne dokumenty w szczególności dokument potwierdzający zapłatę, list przewozowy bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę na terytorium Unii Europejskiej oraz korespondencję handlową (zamówienie klienta, notatka z rozmowy telefonicznej) niezależnie od jej formy (również fax, e-mail).

Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), wyjaśnia:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99 cytowanej ustawy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa w cytowanym przepisie w myśl art. 42 ust. 3 ustawy są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:
1/ dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi,
2/ kopia faktury dostawy,
3/ specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Natomiast w przypadku, gdy ww. dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dowodami w świetle art. 42 ust. 11 cytowanej ustawy VAT, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, a w szczególności:
1/ korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
2/ dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
3/ dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśniecie zobowiązania,
4/ dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Wymienione we wniosku Spółki dokumenty oraz te, o których mowa w ust. 11 art. 42 mają charakter subsydiarny i nie mogą same w sobie stanowić dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Dokumentami takimi są bowiem dokumenty wymienione w ust. 3 w/w artykułu, które łącznie potwierdzają dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
W świetle uregulowań ustawy Spółka nie musi posiadać dokumentu potwierdzającego odbiór towaru na terytorium Unii Europejskie innym niż terytorium kraju , o którym mowa w art. 42 ust. 11 pkt 4 bo jak wyżej wyjaśniono dokument ten ma charakter uzupełniający.
Należy także zgodzić się ze stanowiskiem odnośnie list przewozowych bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę na terytorium Unii Europejskiej.
Tak więc jeśli z dokumentów uzupełniających - przy założeniu, że dokumenty wymienione w ust. 3 art. 42 są w posiadaniu Spółki choć nie wynika z nich jednoznacznie, że dostarczono towar do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju – wynika, że odbiorca otrzymał towar (np. potwierdzenie otrzymane drogą elektroniczną e-mail) nie ma przeciwwskazań by można było w deklaracji podatkowej VAT-7 wykazać taką transakcję ze stawkę podatku 0%.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Niniejsza interpretacja, zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 ustawy -Ordynacja podatkowa, służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Dodatkowo
Pytanie podatnika