logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/ROP1/423-78-107/06/MP
Data
2006-04-04
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
aktualizacja
data zaliczenia
koszty uzyskania przychodów
likwidacja
masa upadłościowa
należności nieściągalne
odpisy aktualizujące
ogłoszenie upadłości
postanowienie sądu
postępowanie upadłościowe
przychody należne
uprawdopodobnienie nieściągalności
wierzytelności nieściągalne
wystawienie faktury
zaliczenie
zgłoszenie wierzytelności
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 22.02.2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 01.03.2006.) oraz uzupełnionym o znaki opłaty skarbowej piśmie tej samej treści z dnia 21.02.2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 03.03.2006.)

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zgodnie z umową zawartą z KBP Sp. z o.o. - Podatnik miał zapewnić obsługę i zarząd budową w Warszawie w zamian za wynagrodzenie. Na tej podstawie Podatnik wystawił w lutym i kwietniu 2004 r. na rzecz kontrahenta dwie faktury, które zaliczone zostały do przychodów należnych Spółki w ten sposób, że faktura wystawiona w lutym 2004 r. zaliczona została do przychodów należnych w 2003 r., a faktura wystawiona w kwietniu 2004 r. zaliczona została do przychodów należnych w 2004 r.

W dniu 13 maja 2004 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości KBP Sp. z o.o. Należności Podatnika wynikające z powołanych wyżej faktur objęto zgłoszeniem wierzytelności do masy upadłości.

W 2004 r. Spółka zaktualizowała wartość obu należności przez dokonanie odpisu aktualizującego o wartość 70% należności objętych obiema fakturami. W 2005 r. Spółka dokonała odpisu aktualizacyjnego na pozostałą część należności o wartości 30% należności. Obie wierzytelności nie posiadały zabezpieczenia i nie były objęte gwarancją. Odpisy aktualizacyjne nie zostały zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów za poprzednie lata obrachunkowe, ponieważ Spółka liczyła na uzyskanie zaspokojenia swoich wierzytelności. Zgodnie z informacją uzyskaną od syndyka masy upadłości, mało prawdopodobne jest całkowite odzyskanie wierzytelności Spółki, a przewidywany termin zakończenia postępowania upadłościowego to koniec 2007 r.

Na tle powyższego stanu faktycznego Spółka prosi o wydanie wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej kwestii, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności przysługujące Podatnikowi wobec KBP Sp. z o.o., w stosunku do której została ogłoszona upadłość z likwidacją majątku?

Zdaniem Podatnika, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a, art. 16 ust. 2a pkt 1a oraz art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów należności wynikające z wyżej opisanych faktur z uwagi na:

- należności objęte fakturami w całości zaliczono do przychodów należnych,

- dokonano odpisów aktualizujących od całości należności wobec kontrahenta,

- nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona w sposób zgodny z treścią art. 16 ust. 2a pkt 1a ustawy, tj. w dniu 13 maja 2004 r. Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, co następuje:

Odpisy aktualizujące wartość należności co do zasady nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizacyjnych, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1.

Zgodnie z art. 35b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego, w odniesieniu do należności od dłużników postawionych w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym.

Powyższe oznacza, że odpisy aktualizacyjne tworzy się w sytuacjach, gdy zachodzi obawa, że należność nie zostanie uregulowana przez dłużnika.

Jeżeli więc Podatnik dokonał odpisów aktualizacyjnych wartość należności zgodnie z ww. przepisem art. 35b ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, tj. na podstawie dokumentów lub oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika stwierdził, że istnieje obawa, iż należność nie zostanie uregulowana - dokonane odpisy aktualizujące stanowią na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt uzyskania przychodów po spełnieniu dwóch warunków:

1) należność uprzednio została zaliczona do przychodów należnych,

2) nieściągalność należności została uprawdopodobniona na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione.

Zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1 nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli:

a) dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo

b) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (...).

W przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym należności przysługujące od dłużnika zostały zaliczone do przychodów należnych Spółki. W dniu 13 maja 2004 r. została ogłoszona upadłość dłużnika obejmująca likwidację majątku. Nieściągalność należności została zatem uprawdopodobniona w sposób wymagany przepisem art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. a. Oba wyżej omówione warunki zaliczenia odpisów aktualizacyjnych do kosztów uzyskania przychodów zostały więc spełnione.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpisy aktualizacyjne wartość należności, przysługującej od KBP Sp. z o.o. w upadłości, stanowią koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że przedmiotowe odpisy aktualizacyjne zostały utworzone zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Odpis aktualizacyjny został przez Podatnika zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r. Jak wynika ze stanu faktycznego kryteria formalne wynikające z art. 12 ust. 3 i art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - związane z uprawdopodobnieniem nieściągalnych wierzytelności zostały spełnione już w 2004 r. Jednakże Podatnik oceniając indywidualnie wszystkie znane mu okoliczności sprawy - nie zaliczył w 2004 r. odpisu aktualizacyjnego do kosztów uzyskania przychodów uważając, że skuteczniej i szybciej odzyska swoje wierzytelności z majątku masy upadłości dłużnika. Biorąc pod uwagę treść art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przy wymienianiu katalogu przyczyn uprawdopodobniających nieściągalność wierzytelności posługuje się pojęciem "w szczególności" (co świadczy o otwartym katalogu tych przyczyn, a więc nieograniczonym tylko do wymienionego) - należy uznać, że podatnicy mają możliwość samodzielnego modyfikowania i uzasadniania tych przyczyn w zależności od okoliczności i pełni posiadanej wiedzy, o ile logicznie świadczyć one mogą o uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności.

Spółka uznała, że zasadne i przekonujące przyczyny do wystąpienia uprawdopodobnienia nieściągalności nastąpiły dopiero w 2005 r. i w tym roku dokonała odpisów aktualizacyjnych w aspekcie podatkowym. Skoro w tym roku Podatnik uznał za udowodnione wystąpienie przyczyn uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności i dokonał pełnej aktualizacji odpisów zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów, to w świetle art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zgadza się z poglądem Podatnika, że powinny to być odpisy aktualizacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów 2005 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez Pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nadmienia, że nie poddano ocenie prawidłowości dokonania aktualizacji wartości należności w trybie art. 35b ustawy o rachunkowości. Na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy nie jest bowiem upoważniony do dokonywania interpretacji przepisów ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 i art. 239 w związku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa). Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł oraz 0,50 zł od każdego załącznika (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej - t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.)

Dodatkowo
Pytanie podatnika