logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/ROP1/423-155/199/06/MC
Data
2006-06-22
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody
Słowa kluczowe
bonifikaty
dokumenty przewozowe
dostawa
dystrybucja (rozprowadzanie)
koszty uzyskania przychodów
obniżenie ceny
obrót
odbiór towarów
przychody należne
przychód
przygotowanie
rabaty
skonto
usługi transportowe
wynagrodzenia
zakup towarów
zamówienia
zmniejszenie
zwrot towarów
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 8 maja 2006 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 8 maja 2006 r.)

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Spółki w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rabatów na zakupiony przez kontrahenta-sieć ksiegarni w ramach trójstronnej umowy towar za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest handel. Spółka podpisała umowy z odbiorcami hurtowymi, jakimi są supermarkety, na świadczenie takich usług jak: testowanie nowych produktów, usługi marketingowe, reklamowe, logistyczne, promocyjne, pośrednictwa handlowego oraz inne mające na celu intensyfikację sprzedaży.

Umowy określają zasady współpracy z odbiorcami - marketami. Usługi, o których mowa w przedmiotowych umowach, świadczone przez markety polegają na:

- szczególnej/dodatkowej ekspozycji towaru,

- wprowadzeniu nowego towaru na rynek,

- umieszczeniu znaku towarowego Spółki w wyznaczonych miejscach w sklepie,

- wprowadzaniu towaru na rynek na "próbę",

- umieszczaniu towaru w gazetce reklamowej,

- prowadzeniu akcji promocyjnych związanych z organizowanymi przez supermarket imprezami,

- osiągnięciu określonego progu obrotu towarami Spółki (intensyfikacja działalności handlowej),

- testowaniu nowych produktów,

- centralizacji punktu księgowego (faktury sprzedaży firma kieruje do jednego miejsca danej sieci, bez względu na lokalizację poszczególnych sklepów),

- pośredniczeniu w oferowaniu towarów Spółki innym partnerom,

- dystrybucji towarów pomiędzy sklepami danej sieci handlowej.

W części umów wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi określono procentowo w zależności od osiągniętego progu obrotu.

Za pozostałą część świadczeń wynagrodzenie wyrażone jest również procentem liczonym od obrotu, jednak uwarunkowaniem nie jest tu osiągnięcie określonego progu, a wykonanie usługi.

W obydwu przypadkach rozliczenie dokonywane jest na podstawie faktury wystawionej przez kupującego towar od Spółki.

W umowach określono również:

- kwotę (wyrażoną w PLN) za pierwszą dostawę do nowo otwartego sklepu danej sieci,

- kwotę (wyrażoną w PLN należną ryczałtowo) za prowadzenie nadzwyczajnych akcji promocyjnych w związku z otwarciami nowych punktów sprzedaży Odbiorcy.

Ponadto, poza opłatami za w/w usługi firma zobowiązana jest do ponoszenia opłat (wyrażonych również procentowo) za tzw. "bonus asortymentowy" lub (w innych umowach) "bonus bezwarunkowy". Jest to zapłata za zwiększenie obrotów Spółki oraz wzrost przychodu w związku ze współpracą z marketem.

Spółka (Dostawca) podpisała również "umowę trójstronną" z Dystrybutorem i kontrahentem-siecią księgarni. Przedmiotem umowy są usługi w zakresie dystrybucji towarów świadczone na rzecz Dostawcy przez dystrybutora do sieci sklepów kontrahenta-sieci księgarni. Umowa ta zobowiązuje dystrybutora do:

- złożenia zamówienia w formie pisemnej,

- przyjęcia dostawy,

- oklejenia towarów metkami z ustaloną ceną detaliczną brutto wg standardów sklepów kontrahenta-sieci księgarni,

- przyjmowania zamówień od sklepów kontrahenta-sieci księgarni,

- przygotowywania dokumentów dostaw dla sklepów kontrahenta-sieci ksiegarni zgodnie z jego wymogami,

- transportu z magazynu Dystrybutora zamówionych i zapakowanych towarów do sklepów kontrahenta-sieci księgarni,

- odbioru i przyjęcia zwrotów nie sprzedanych towarów od sklepów kontrahenta-sieci księgarni,

- przygotowania i dostarczenia odebranych zwrotów od sklepów kontrahenta-sieci księgarni do magazynu Dostawcy.

Zgodnie z podpisaną umową kontrahent-sieć ksiegarni otrzymuje rabat na zakupiony towar. Po osiągnięciu określonego progu obrotu należny mu będzie dodatkowy rabat. Wynagrodzenie z obu tytułów wyrażone jest procentowo.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 09.06.2006 r. Spółka poinformowała, że rabat udzielony kontrahentowi-sieci ksiegarni zgodnie z podpisaną umową trójstronną, jest rabatem, który Spółka uwzględnia przy wystawianiu faktur sprzedaży towaru, tj. o przysługujący zgodnie z umową rabat pomniejsza wartość sprzedaży.

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym Spółka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy poniesione przez Spółkę wydatki dotyczące usług świadczonych przez odbiorcę towarów są kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy w warunkach rosnącej konkurencji konieczne jest prowadzenie działań mających na celu osiągnięcie przewagi nad innymi firmami, i właśnie takie świadczenia są przedmiotem podpisanych umów. Współpraca z "dużymi sklepami" zapewnia korzyści ekonomiczne dla Spółki w postaci ekspansji rynkowej oraz generowania przychodów, przez co spełniony jest warunek wynikający z art. 15 updop. Jednocześnie, żadna z wymienionych usług nie jest wymieniona w katalogu wydatków, których ustawa podatkowa nie uznaje za koszt uzyskania przychodu. Zdaniem Spółki istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tymi wydatkami a uzyskanymi przychodami oraz nie wymienienie przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 świadczeń, o których mowa w podpisanych umowach, daje prawo do zaliczenia przedmiotowych wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, Spółka uważa, że sposób określenia wynagrodzenia za usługi (procent od obrotu) jest uzależniony od uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży, a tym samym nie ma podstawy do zakwestionowania prawidłowości sposobu jej wyliczania.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami, uznając stanowisko Spółki w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów udzielanych rabatów za nieprawidłowe, informuje, co następuje:

W przedstawionej we wniosku sytuacji dotyczącej zawartej przez Spółkę z Dystrybutorem i kontrahentem-siecią księgarni "umowy trójstronnej" Spółka przyznaje sieci rabat na zakupiony towar. Po osiągnięciu określonego progu obrotów należny mu będzie dodatkowy rabat. Kontrahent-sieć ksiegarni otrzymuje określony procentowo rabat na zakupiony towar. Rabat ten znajduje odzwierciedlenie w wystawianych przez Spółkę fakturach - uwzględniany jest przy wystawianiu faktur sprzedaży, tj. pomniejsza ona wartość sprzedawanych przez Spółkę towarów.

Zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej updop - za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

"Bonifikata" i "skonto" stanowią rodzaje rabatu, czyli obniżki ceny określonego towaru lub usługi, wyrażonej procentowo lub kwotowo.

Przez bonifikatę (rabat) rozumieć należy pomniejszenie ceny towaru lub usługi. Bonifikata (rabat) udzielana jest wówczas, gdy występują okoliczności uzasadniające obniżenie ustalonej wcześniej ceny.

Skonto natomiast jest procentowym zmniejszeniem należności udzielanym nabywcy towaru (odbiorcy usługi) przez sprzedawcę lub usługodawcę jako gratyfikacja za zapłatę należności albo zapłatę gotówkową za towar objęty sprzedażą ratalną.

Należy zatem uznać, że udzielony kontrahentowi (tj. sieci księgarni) rabat stanowi podstawę do pomniejszenia przychodu Spółki z tytułu sprzedaży towaru.

W związku z powyższym, wydatki jakie Spółka ponosi udzielając kontrahentowi bonifikat/rabatów na przedstawionych we wniosku zasadach nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływają one natomiast na podstawę opodatkowania poprzez zmniejszenie przychodu Spółki o wartość udzielonego rabatu (bonifikaty).

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że interpretacja w zakresie pozostałych wydatków przedstawionych we wniosku z dnia 05.05.2006 r. udzielona zostanie odrębnym postanowieniem.

Dodatkowo
Pytanie podatnika