logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-45-1-GK/06
Data
2006-07-14
Autor
Opolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport (wywóz)
korekta
podatek od towarów i usług
stawki podatku
Treść

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie dokonania korekty deklaracji, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 czerwca 2006 r. ( złożonym w tut. Urzędzie dnia 19 czerwca 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka w miesiącach od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r. oraz od stycznia 2005r. do kwietnia 2005 r. dokonywała eksportu, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm - zwanej dalej "ustawą"). Przed złożeniem deklaracji podatkowych za ww. okresy rozliczeniowe Spółka nie posiadała dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Spółka w deklaracjach dla podatku od towarów i usług wykazała powyższe czynności przy zastosowaniu stawki podatku właściwej dla dostawy towarów na terytorium kraju. W miesiącu kwietniu 2005 r. Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Spółka zadała pytanie, w której deklaracji dla podatku od towarów i usług należy dokonać korekty podatku.

W opinii Podatnika należy dokonać korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe, w których wykazano obrót i kwoty podatku należnego z tytułu wykonania powyższych czynności według stawek właściwych dla dostaw tego towaru na terytorium kraju.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a), stawka podatku wynosi 0 %. Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 7 jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0 %, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Natomiast odpowiadając na zapytanie dotyczące okresu rozliczeniowego, za który można dokonać korekty podatku należnego po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty tut. organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 41 ust.9 ustawy otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument. Zatem Spółka winna dokonać korekty wykazanych dostaw w deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium Wspólnoty, tj. w deklaracji za miesiąc kwiecień 2005 r.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika