logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-34/06
Data
2006-07-18
Autor
Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej
Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> System zwrotu podatku podróżnym
Słowa kluczowe
dokumenty
podróżni
zwrot podatku od towarów i usług
Treść

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) , zwanej dalej „ustawą”, osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym.
Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zwierającego w szczególności kwotę zapłaconego podatku przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator, zgodnie z art. 128 ust 2. ustawy o podatku od towarów i usług.
Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, zgodnie z art. 129 ust 1 ustawy, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0% pod warunkiem, że:
1.poinformował naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest sprzedawcą oraz o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu towarów może odebrać podatek,
2.przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument „Zwrot VAT dla podróżnych”, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej.
Z treści przepisu art. 128 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że do dokonania zwrotu podatku podróżnemu wystarczające jest potwierdzenie przez urząd celny na dokumencie imiennym „Zwrot VAT dla podróżnych” stemplem zaopatrzonym w numerator.

Na przedłożonych przez Podatniczkę kserokopiach dokumentów imiennych „Zwrot VAT dla podróżnych”o numerach F/3/06/000020 z dnia 28 lutego 2006r. I F/3/06/000019 z dnia 28 lutego 2006r. przystawione zostały dwa rodzaje pieczęci (prostokątna z datą, oznaczeniami literowymi i cyfrowymi i okrągła z oznaczeniami literowymi i cyfrowymi).
Wzór stempla stosowanego przez administrację celną Litwy do potwierdzenia wywozu towarów przez podróżnych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, którym dysponuje naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej odbiega od stempla przystawionego na dokumentach imiennych „Zwrot VAT dla podróżnych”o numerach F/3/06/000020 z dnia 28 lutego 2006r. I F/3/06/000019 z dnia 28 lutego 2006r. Wzór ten może zostać udostępniony Pani w Urzędzie Skarbowym.

Dokumenty powyższe, przedłożone przez podatniczkę, opatrzone podpisem i stemplami służb celnych kraju Wspólnoty Europejskiej (Litwy) potwierdzającymi wywóz towaru nie stanowią podstawy do dokonania zwrotu podatku od towarów i usług.
Naczelnik Urzędu Skarbowego podkreśla, iż obowiązkiem podatnika korzystającego z 0% stawki podatku VAT z tytułu zwrotu podatku VAT podróżnym obcokrajowcom jest dbałość o pełną rzetelność dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń. Oznacza to, że podatnik ponosi odpowiedzialność finansową i karno - skarbową za popełnione nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych składanych naczelnikowi Urzędu Skarbowego w formie deklaracji.
Zatem stanowisko Podatnika (zawarte w piśmie uzupełniającym, które wpłynęło dnia 10 maja 2006r.) jest prawidłowe.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Wiąże ona natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika