logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/RPP1/443-411/06/KS
Data
2006-07-18
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumenty
dostawa wewnątrzwspólnotowa
rejestracja podatnika VAT UE
Treść

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 20.04.2006 r. (data wpływu do tutejszego organu 24.04.2006 r.) uzupełnionym w dniu 23.05.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług


p o s t a n a w i a


uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe


U Z A S A D N I E N I E


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona, w ramach działalności gospodarczej “zajmuje się wewnątrzwspólnotową dostawą oraz eksportem wyrobów drewnianych”. W związku z powyższym zwraca się z pytaniem czy ma prawo do zaliczenia sprzedaży jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0 % w przypadku, gdy:

1. posiada dokument potwierdzenia odbioru towaru i została uiszczona opłata za dostarczony towar, a firma transportowa nie dostarczyła dokumentu przewozowego CMR,

2. posiada dokument CMR i została uiszczona zapłata za dostarczony towar, a odbiorca nie dostarczył dokumentu potwierdzenia odbioru towaru,

3. posiada tylko dokument potwierdzający zapłatę za dostarczony towar, brak jest natomiast dokumentu CMR i potwierdzenia odbioru towaru.

Ustosunkowując się do stanowiska Strony Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje jak niżej.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) (dalej ustawa) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem, że podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów.

W myśl przepisu art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy stawkę podatku 0 % można zastosować pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa powyżej, są (zgodnie z przepisem art. 42 ust. 3 ustawy) następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:1)dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),2)kopia faktury,3)specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.Z brzmienia powołanego przepisu wynika, iż dokumenty te muszą łącznie potwierdzać dostarczenie towarów, zatem ustawodawca nie przewiduje możliwości zastosowania stawki 0 % w przypadku niespełnienia tej przesłanki.

Należy podkreślić, iż w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, a także w przypadku wywozu przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu niezbędne są dodatkowe dokumenty określone w art. 42 ust. 4 i 5 ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy w przypadku gdy dokumenty, o których mowa powyżej, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa. Powyższy przepis należy interpretować w ten sposób, iż “inne dokumenty” (ustawodawca wymienia tu między innymi dokument potwierdzający zapłatę za towar) można stosować dodatkowo, oprócz dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy, a nie zamiennie.

Zatem aby zaliczyć sprzedaż jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0 % musi być ona dokonana na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy oraz udokumentowana w sposób określony w powołanym wyżej przepisie art. 42 ust. 3 ustawy. Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku Podatnika nie wynika, żeby wszystkie w/w warunki zostały spełnione, a zatem stanowisko Strony należy uznać za nieprawidłowe.

W zakresie możliwości technicznych sprawdzenia aktywności numeru VAT-UE kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju zostanie wydane odrębne postanowienie.

Dodatkowo
Pytanie podatnika