logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DP5/423-43/05/91442
Data
2005-12-15
Autor
Małopolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych
Słowa kluczowe
księgi rachunkowe
ogłoszenie upadłości
postępowanie upadłościowe
upadłość
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 5.10.2005 r. (data wpływu 6.10.2005 r.) dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Podatnik zwrócił się o rozstrzygnięcie, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku do której została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu, zobowiązana jest do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień ogłoszenia upadłości, czy też zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego na ten dzień, jednak bez konieczności zamykania ksiąg rachunkowych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 27 czerwca 2005 r. Sąd Rejonowy dla K. Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w K. ogłosił względem Pytającego upadłość z możliwością zawarcia układu. Jednocześnie Sąd ustanowił zarząd sprawowany przez upadłego w stosunku do całości majątku upadłego. Równocześnie został ustanowiony nadzorca sądowy, który wydał w stosunku do upadłej Spółki zarządzenie zobowiązujące do podjęcia działań związanych z dniem bilansowym przypadającym na 26 czerwca 2005 r., a w szczególności dokonania szczegółowej inwentaryzacji i przeszacowania majątku. Wykonując polecenia nadzorcy sądowego spółka sporządziła sprawozdanie finansowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek wyników i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz w oparciu o to sprawozdanie, deklarację CIT-8 złożoną w ustawowym terminie w Urzędzie Skarbowym. Zdaniem Wnioskodawcy, okolicznością uzasadniającą obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowym, nie jest ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu a wyłącznie ogłoszenie w stosunku do jednostki upadłości obejmującej likwidację jej majątku. Dlatego też rokiem podatkowym dla Spółki powinien być cały rok kalendarzowy 2005 kończący się w dniu 31 grudnia, zaś w stosunku do okresu od 1 stycznia 2005 do dnia 26 czerwca 2005 r. winna nastąpić korekta deklaracji CIT-8 oraz CIT-2 za okresy późniejsze, a tym samym powrót do wartości majątku sprzed przeszacowania aby skomasować dane i zachować kontynuacje roku podatkowego. Podatnik zwrócił się o rozstrzygnięcie, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku do której została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu, zobowiązana jest do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień ogłoszenia upadłości, czy też zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego na ten dzień, jednak bez konieczności zamykania ksiąg rachunkowych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 27 czerwca 2005 r. Sąd Rejonowy dla K. Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w K. ogłosił względem Pytającego upadłość z możliwością zawarcia układu. Jednocześnie Sąd ustanowił zarząd sprawowany przez upadłego w stosunku do całości majątku upadłego. Równocześnie został ustanowiony nadzorca sądowy, który wydał w stosunku do upadłej Spółki zarządzenie zobowiązujące do podjęcia działań związanych z dniem bilansowym przypadającym na 26 czerwca 2005 r., a w szczególności dokonania szczegółowej inwentaryzacji i przeszacowania majątku. Wykonując polecenia nadzorcy sądowego spółka sporządziła sprawozdanie finansowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek wyników i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz w oparciu o to sprawozdanie, deklarację CIT-8 złożoną w ustawowym terminie w Urzędzie Skarbowym. Zdaniem Wnioskodawcy, okolicznością uzasadniającą obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowym, nie jest ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu a wyłącznie ogłoszenie w stosunku do jednostki upadłości obejmującej likwidację jej majątku. Dlatego też rokiem podatkowym dla Spółki powinien być cały rok kalendarzowy 2005 kończący się w dniu 31 grudnia , zaś w stosunku do okresu od 1 stycznia 2005 do dnia 26 czerwca 2005 r. winna nastąpić korekta deklaracji CIT-8 oraz CIT-2 za okresy późniejsze, a tym samym powrót do wartości majątku sprzed przeszacowania aby skomasować dane i zachować kontynuacje roku podatkowego.

Naczelnik tut. Urzędu w odpowiedzi na zapytanie stwierdza co następuje; w myśl art. 12 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zm.) księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości. W związku z faktem iż dniem postawienia Spółki w stan upadłości był dzień 27 czerwca 2005 r. to zgodnie z cytowanym wyżej przepisem, księgi rachunkowe winny być zamknięte na dzień poprzedzający dzień postawienia Spółki w stan likwidacji, tj. na dzień 26 czerwca 2005 r. Równocześnie należy stwierdzić, iż Spółka prawidłowo wykonała zarządzenie nadzorcy sądowego poprzez sporządzenie sprawozdania finansowego oraz złożenie na jego podstawie zeznania CIT-8.
Wobec powyższego, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dniu wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed Sądem Administracyjnym w zakresie wniosku.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika