logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
RO-XV/443/VAT/340-397/BD/o6
Data
2006-08-11
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
dokumenty celne
paragon fiskalny
Treść

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.07.2006 r stwierdza, iż :w przypadku gdy paragon fiskalny potwierdzający sprzedaż towarów zawiera dużo pozycji sprzedanych towarów , to na jeden imienny dokument „ Zwrot VAT dla podróżnych „ może się składać kilka formularzy „TAX FREE , opatrzonych tym samym numerem .Wówczas kwota podatku VAT i kwota sprzedaży brutto wynikająca z podsumowania tego wielostronicowego dokumentu musi być zgodna z dołączonym do niego paragonem fiskalnym.

U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 04.07. 2006 r. Firma Handlowa „WALET” Spółka jawna zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowegoprzedstawiając następujący stan faktyczny : Od 1 lipca 2006 r . obowiązuje Rozporządzenie Rady ( WE ) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej , a art.15 i 17 dotyczy zwrotu VAT podróżnym. W art.17 jest użyty zwrot „ faktura , więc Spółka uważa, że należy domniemywać , że chodzi o paragon fiskalny , który jest podstawą do wystawienia druku „TAX FREE”, jeżeli jego wartość brutto wynosi 200 zł. W powołanym wyżej przepisie jest napisane , że : „Można zastosować łączną wartość kilku towarów,pod warunkiem , że, podsumowania wielostronicowego dokumentu TAX FREE opatrzonego tym samym numerem musi być zgodna z załączonym do niego paragonem fiskalnym. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie wypełniania formularzy TAX FREE przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2006 r jest prawidłowe. Od 1 lipca 2006 r . obowiązuje Rozporządzenie Rady ( WE ) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej , a art.15 i 17 dotyczy zwrotu VAT podróżnym. W art.17 jest użyty zwrot „ faktura , więc Spółka uważa, że nwszystkie te towary ujęte są na tej samej fakturze wystawionej na rzecz tego samego klienta przez tego samego dostawcę towarów podlegającego opodatkowaniu” . W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym, Spółka zwraca się z pytaniem : czy wystawienie jednego paragonu na więcej niż 7 pozycji ( tyle mieści się na 1 stronie druku TAX FREE) , np.25 pozycji, należy wpisać na druk „TAX FREE „ zachowując numerację od 1 do 25 i na stronie 4 w/w druku dokonać podsumowania i do ostatniej strony dołączyć paragon ? Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż druk TAX FREE należy wypełnić w następujący sposób : wypełnić w kolejności wydruku na paragonie poczynając od pozycji pierwszej i gdy skończy się 1 strona druku to na następnej stronie wpisujemy Nr 8 i tak dalej aż do ostatniej pozycji paragonu. Na ostatniej stronie TAX FREE dokonuje się łącznego podsumowania wykazując łączną kwotę podatku VAT i kwotę brutto, która musi być zgodna z paragonem fiskalnym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: Przepisy art. 128 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) określają warunki , jakie musi spełniać imienny dokument TAX FREE, aby stanowić podstawę do zwrotu podatku VAT podróżnemu. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem podstawą dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towarów powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art.111 ust.1 cyt. ustawy. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów uprawniających do zwrotu podatku od towarów i usług została określona w § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr. 84, poz.780 ). Wzór dokumentu, o którym mowa wyżej zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art.130 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r . w sprawie określenia wzorów : znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty ( Dz. U nr 88, poz.838 ). W powołanym wyżej art.128 ust.2 ustawy o VAT ustawodawca mówi o „dokumencie w liczbie pojedynczej , bez wskazania ile kart zawiera. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem powołanego wyżej przepisu paragon obejmujący łączną wartość sprzedaży i podatku należnego powinien być dołączony do dokumentu, a nie do każdej jego części składowej . Zatem w sytuacji gdy jeden paragon potwierdzający sprzedaż towarów zawiera dużo pozycji sprzedanych towarów obejmujący ( więcej niż 7 ) , to na jeden dokument „Zwrot VAT dla podróżnych może składać się kilka formularzy TAX FREE opatrzonych tym samym numerem . Wówczas kwota podatku VAT i kwota brutto sprzedaży wynikająca z podsumowania wielostronicowego dokumentu TAX FREE opatrzonego tym samym numerem musi być zgodna z załączonym do niego paragonem fiskalnym. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie wypełniania formularzy TAX FREE przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2006 r jest prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika