logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/RPP1/443-589/2005/US
Data
2005-10-25
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia --> Zwolnienie od podatku
Słowa kluczowe
pojazd samochodowy
utrata prawa do odliczenia
zmiana przeznaczenia
Treść

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2005r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowegopostanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIEZ przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w dniu 07.04.2005r. nabyła samochód o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, z częścią pasażerską oddzieloną od części bagażowej trwałą przegrodą. Pojazd posiadał homologację ciężarową i w myśl obowiązujących wówczas przepisów Podatnik dokonał odliczenia całej kwoty podatku VAT naliczonego przy zakupie ww. samochodu. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług spowodowała, iż samochód ten stracił status pojazdu ciężarowego, a tym samym posiadanie kratki i homologacja ciężarowa nie daje prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa. Podatnik stoi na stanowisku, iż likwidacja przegrody oddzielającej część pasażerską od bagażowej nie spowoduje zakwestionowania odliczenia podatku VAT od zakupu przedmiotowego samochodu.Ustosunkowując się do stanowiska Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stosownie art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy czym wzór zawarty w przepisie art. 86 ust. 3 określa szczegółowe parametry pojazdów determinujące kwotę podatku podlegającą odliczeniu. Jeżeli zatem Podatnik dokonał zakupu samochodu ciężarowego, spełniającego warunki określone wymogami prawa, co potwierdzone jest stosowną homologacją i wykorzystywał go do wykonywania czynności opodatkowanych, to przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu tego samochodu. Uznać należy, iż skoro pojazd spełniał warunki niezbędne do dokonania odliczenia, to fakt późniejszej zmiany jego statusu nie ma wpływu na nabyte w chwili zakupu prawo do odliczenia. Należy podkreślić, iż pomimo zmiany statusu z ciężarowego na osobowy, pojazd będący przedmiotem zapytania wciąż pozostaje tym samym towarem, w stosunku do którego przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z czym jego ewentualna sprzedaż nie będzie korzystała ze zwolnienia kreślonego w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Niniejsza interpretacja co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Zgodnie z art. 14b § 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe ograny podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia albo zmiany przepisów, na podstawie których została wydana. Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł oraz po 0,50 zł od każdego załącznika (ustawa z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm./).

Dodatkowo
Pytanie podatnikaTożsamy z