logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-39/06
Data
2006-08-10
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport (wywóz)
spedycja międzynarodowa
wywóz towarów
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie

stwierdza, że

stanowisko Pana D K przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2006r. (data wpływu 15.05.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% w przypadku odprawy celnej towarów na SAD zbiorczym, dokonanej przez spedytora

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.08.2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie wpłynął wniosek Pana D K, właściciela PPH „I” o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a w dniu 18.07.2006r. uzupełnienie wniosku.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Przedstawiając stan faktyczny w ww. pismach, Podatnik poinformował, że w dniu 29.03.2006r. wystawił fakturę eksportową, którą wraz z towarem wysłał do kontrahenta w Australii za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL INTERNATIONAL POLAND LTD. Przesyłka lotnicza od firmy Podatnika do odbiorcy została zgłoszona do procedury celnej wywozu na dokumencie SAD zbiorczym, wystawionym na firmę spedycyjną. Na potwierdzenie wywozu Podatnik otrzymał dowód nadania przesyłki lotniczej i kserokopię SAD zbiorczego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez firmę spedycyjną oraz zaświadczenie spedytora o objęciu przesyłki zgłoszeniem celnym zbiorczym.

Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem, czy ww. dokumenty stanowią podstawę do zastosowania stawki 0%, czy też z powodu braku indywidualnego dokumentu SAD, wystawionego na eksportera, sprzedaż należy opodatkować stawką krajową tj. w wys. 22%.

Według stanowiska Strony z posiadanych przez nią dokumentów jednoznacznie wynika, że towar opuścił granice Wspólnoty Europejskiej, zatem przysługuje jej prawo do zastosowania stawki 0%.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie po dokonaniu oceny prawnej stanowiska Strony uznał je za nieprawidłowe.

W art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) eksport towarów został zdefiniowany jako potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz. Art. 41 ust. 4 cyt. wyżej ustawy stanowi, że w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt. 8 lit. a ustawy, stawka podatku wynosi 0%, a zgodnie z ust. 6 stawkę tę stosuje się pod warunkiem, że podatnik przez złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że uprawnienie do zastosowania przez eksportera stawki 0% uzależnione jest od posiadania przez niego dokumentu celnego potwierdzającego wywóz towaru z terytorium Wspólnoty. Za taki może być zatem uznany dokument źródłowy, a więc oryginał danego dokumentu, bądź jego kopia, na której muszą znajdować się oryginalne informacje, takie jak adnotacje, podpisy, pieczęcie itp. W żadnym razie nie może to być kserokopia dokumentu, chyba, że zostałaby potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentu, z którego została skopiowana. W obrocie gospodarczym kserokopie dokumentów źródłowych nie są uznane za dokumenty źródłowe, zatem nie mają mocy dowodowej, na ich podstawie nie można uzasadniać, że dane zdarzenie miało miejsce i jest wiarygodne. Ponadto na podstawie posiadanego przez Stronę dowodu nadania przesyłki lotniczej, ani kserokopii dokumentu zbiorczego SAD nie można zidentyfikować towarów, które stanowiły przedmiot wywozu poza terytorium Wspólnoty. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. z 2004r. Nr 94, poz. 902 z późn. zm.), zgłoszenie celne o objęcie procedurą wywozu paczek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator publiczny, zawierających towary niepodlegające należnościom celnym wywozowym, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 1.000 euro, może być dokonane zbiorczo na jednym dokumencie SAD. Jednakże do celów rozliczeń podatkowych, w tym uznania dostawy jako eksportu towarów, dającego prawo zastosowania stawki podatku w wys. 0% konieczne jest dokonanie indywidualnego zgłoszenia celnego przez eksportera, czy spedytora działającego na rzecz eksportera. W świetle przytoczonych wyżej przepisów dla wykazania eksportu podatnik winien posiadać dokumenty celne wywozu, potwierdzone przez urząd celny wyjścia, z których wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Reasumując dokumenty posiadane przez Podatnika nie dają prawa do zastosowania stawki podatku w wys. 0%, zatem przedmiotową sprzedaż (ozdoby choinkowe) Podatnik winien opodatkować według stawki podatku właściwej dla dostawy krajowej, a więc w wys. 22% wynikającej z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia opisanego we wniosku.

Dodatkowo
Pytanie podatnika