logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/NTR1/443-165/06/AM
Data
2006-07-24
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury
Podatek od towarów i usług --> Przepisy ogólne --> Definicje legalne
Słowa kluczowe
dokumenty celne
nabycie wewnątrzwspólnotowe
nota korygująca
obowiązek podatkowy
terytorium państwa trzeciego
zwrot towarów
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona nabyła od firmy z siedzibą w Irlandii moduły do łącznika sieciowego i opodatkowała tę transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W wyniku błędu w dostawie towar został zwrócony dostawcy. Strona otrzymała notę korygującą od firmy irlandzkiej, natomiast towar zastał odesłany bezpośrednio do oddziału ww. firmy znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, co zostało potwierdzone dokumentem celnym.

W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż w opisanym przypadku zwrot towaru do oddziału dostawcy znajdującego się poza terytorium Wspólnoty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  2. eksport towarów,
  3. import towarów
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Przez eksport towarów, o którym wyżej mowa, rozumie się zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Strona - w związku z błędami w dostawie - zwróciła dostawcy towar nabyty od niego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W świetle obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług zwrot sprzedawcy towarów nie stanowi odrębnej ( nowej) transakcji (dostawy), stanowi natomiast podstawę do korekty wartości sprzedaży i zakupów oraz związanego z tym podatku odpowiednio u dostawcy i nabywcy.

Zgodnie bowiem z § 16 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ) w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów, sprzedawca wystawia fakturę korygującą.

Ponadto na podstawie ust. 4 ww. paragrafu rozporządzenia sprzedawca obowiązany jest posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; potwierdzenie to stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca je otrzymał, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali. W myśl natomiast ust. 5 § 16 rozporządzenia nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy- w rozliczeniu za kwartał, w którym tę fakturę otrzymali.

Ww. reguły stosuje się w myśl § 25 ust. 1 rozporządzenia odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, wystawianych zgodnie z wymienionym przepisem m.in. w celu udokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Tak więc dokonując zwrotu towaru zakupionego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Strona obowiązana jest wystawić wewnętrzną fakturę korygującą wartość uprzednio dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia tego towaru oraz dokonać odpowiedniej korekty deklaracji (VAT-7) oraz informacji podsumowującej (VAT-UE), w których wykazała to nabycie.

Natomiast jako że nie doszło w tym przypadku do dostawy towaru, jego zwrot do dostawcy dokonany poza terytorium Wspólnoty nie stanowi- zgodnie z cyt. wyżej przepisami - eksportu towarów.

Wobec powyższego należy potwierdzić stanowisko, iż zwrot towaru do oddziału dostawcy znajdującego się poza terytorium Wspólnoty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowo
Pytanie podatnika