logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-41-1-GK/06
Data
2006-08-29
Autor
Opolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport towarów
faktura VAT
podatek od towarów i usług
stawki podatku
Treść

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 01 czerwca 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania eksportu towarów oraz dokonania korekty podatku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 01 czerwca 2006 r. ( złożonym w tut. Urzędzie dnia 02 czerwca 2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 sierpnia 2006 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 23 sierpnia 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka dokonuje eksportu towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą"). Wystawienie faktury poprzedza moment wydania towarów z magazynu. Faktura zostaje dołączona do dokumentów celnych. Spółka na fakturze nie wykazuje kwoty podatku od towarów i usług, stosując stawkę podatku w wysokości 0%. W sytuacji, gdy Spółka nie otrzyma dokumentów potwierdzających wywóz towarów z terytorium Wspólnoty, przed złożeniem odpowiedniej deklaracji dla podatku od towarów i usług, opodatkowuje przedmiotowe transakcje stawką podatku od towarów i usług właściwą dla dostawy tych towarów na terytorium kraju, przy czym kwotę wynikającą z faktury traktuje jako kwotę netto. Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz towarów z terytorium Wspólnoty Spółka dokonuje korekty sprzedaży poprzez zastosowanie stawki podatku w wysokości 0%.

Spółka zadała następujące pytania:

  • Czy postępuje prawidłowo traktując kwotę wykazaną na fakturze eksportowej, jako kwotę netto?
  • Czy w przypadku, gdy winna traktować kwotę wynikającą z faktury, jako kwotę brutto, jest uprawniona do dokonania korekty całej kwoty podatku zadeklarowanej jako kwota podatku należnego, pomimo potraktowania tej kwoty, jako kwoty netto?

W opinii Podatnika brak jest przeszkód prawnych, aby potraktować kwotę wynikającą z przedmiotowej faktury, jako kwotę netto. Ponadto Podatnik zajął stanowisko, iż w przypadku potraktowania kwoty wynikającej z faktury, jako kwoty netto, możliwym jest późniejsza korekta całości podatku.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a), stawka podatku wynosi 0 %, zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, natomiast zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0 %, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju, przy czym przepisu ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (art. 41ust. 8 ustawy). Z powyższego wynika, iż w przypadku eksportu, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się w przypadku posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających wywóz towarów z terytorium Wspólnoty. Nie otrzymanie w odpowiednim terminie przedmiotowych dokumentów powoduje konieczność zastosowania stawki właściwej dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Ustawodawca odwołał się w art. 41 ust. 7 ustawy, do "dostawy tego towaru na terytorium kraju", dlatego, też w opinii tut. organu podatkowego przy ustaleniu podstawy opodatkowania należy również posłużyć się przepisami stanowiącymi o podstawie opodatkowania dostawy towarów na terytorium kraju. Zgodnie więc z art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zatem stanowisko Spółki w tym zakresie jest nieprawidłowe, gdyż kwota wykazana na fakturze eksportowej jest kwotą należną od nabywcy towarów (tj. kwotą wynikającą z zawartej umowy), więc winna ona zostać pomniejszona o kwotę należnego podatku, tzn. winna być traktowana jako kwota brutto.

Ponadto tut. organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 41 ust. 9 ustawy otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument. Powyższe powoduje, iż w przypadku, gdy Spółka otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, będzie uprawniona do dokonania korekty kwoty podatku należnego, przy czym bez znaczenia dla dokonania korekty pozostaje fakt, czy Spółka zawyżyła kwotę podatku należnego poprzez potraktowanie kwoty wynikającej z faktury jako kwoty netto. Analogiczne postępowanie będzie prawidłowe w przypadku realizacji eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy, na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy.

Reasumując Spółka winna potraktować kwotę wynikającą z faktury eksportowej jako kwotę brutto, niemniej w przypadku potraktowania tej kwoty jako kwoty netto, jest uprawniona do dokonania korekty całości podatku należnego, w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika