logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP-443/21/06
Data
2006-08-23
Autor
Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
dokumenty celne
obniżenie podatku należnego
odliczenia
podatek naliczony
Treść

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w miesiącu lutym 2006r. Spółka "X" dokonała importu towarów z firmy "Y" LTD. W związku z tym, że nie otrzymano oryginału dokumentu SAD z dnia 14.02.2006 r. zwrócono się do Agencji Celnej o wydanie oryginału dokumentu. Okazało się jednak, iż oryginał dokumentu zaginął i spółka otrzymała kserokopię dokumentu SAD urzędowo potwierdzoną przez Urząd Celny w dniu 27.04.2006r.

Wnioskująca strona uważa, iż skoro jest w posiadaniu urzędowo potwierdzonej kopii dokumentu SAD to może na jego podstawie dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającej z tego dokumentu w miesiącu otrzymania potwierdzonej przez Urząd Celny kopii lub w miesiącu następnym.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004r. ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W ust. 2 tegoż artykułu określono, iż kwotę podatku naliczonego stanowi, w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego.

Stosownie zaś do przepisu art. 86 ust. 10 pkt 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów podstawą dokonania odliczenia podatku z tytułu importu usług jest dokument celny, którym w praktyce jest Jednolity Dokument Administracyjny SAD. Ustawa o podatku od towarów i usług traktuje dokumenty celne podobnie jak faktury VAT.

Wystawiony duplikat faktury VAT na podstawie przepisu § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz. 798 ze zm.) jest traktowany na równi z fakturą VAT i stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w nim zawartą.

Jeżeli więc dokument celny jest tak (jak faktura VAT) podstawą do dokonania obniżenia podatku należnego, zatem również w przypadku duplikatu dokumentu celnego sytuacja powinna przedstawiać się tak samo.

Ponieważ karta SAD jest dokumentem celnym to kwestia wystawiania duplikatu tego dokumentu winna być uregulowana w przepisach celnych. Żaden z przepisów prawa celnego nie uprawnia urzędu celnego do wystawiania takiego duplikatu. Z uwagi na fakt że dokumenty odprawy celnej SAD stosowane w imporcie towarów składają się z kart 6, 7, 8 z czego karta 8 jest wydawana podatnikowi a karty 6 i 7 pozostają w urzędzie celnym, w takiej sytuacji jedyną możliwością jest skopiowanie dokumentu będącego w posiadaniu urzędu celnego i potwierdzenie go za zgodność z oryginałem.

W takiej sytuacji należy więc stwierdzić, że kserokopia karty SAD odprawy celnej uwierzytelniona przez organ celny stanowi dokument mający dla podatnika znaczenie prawne. Wynika bowiem z niego uprawnienie do dokonania odliczenia podatku VAT.

Jak wynika ze złożonego przez podatnika wniosku jest on w posiadaniu kserokopii dokumentu odprawy celnej Karty 8 SAD z dnia 14.02.2006 z pieczątką "SŁUŻBA CELNA CŁO" i z adnotacją potwierdzam za zgodność z oryginałem, datą 06.04.27 i podpisem.

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli spółka wcześniej nie otrzymała i nie posiada oryginału Karty 6 SAD może ona dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z uwierzytelnionej kserokopii dokumentu SAD w miesiącu otrzymania tej kopii lub w miesiącu następnym.

Zgodnie z art. 14a §2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika