logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
NP/443-14/06
Data
2006-08-30
Autor
Urząd Skarbowy w Krotoszynie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy
Słowa kluczowe
opłata administracyjna
starostwo
usługi geodezyjne
zadania publiczne
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie ocenia, że stanowisko zajęte we wniosku z dnia 23.06.2006 r. jest prawidłowe.

UZASADNIENE

W dniu 23 czerwca 2006 r. Strona złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie:

Czy opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane wg zasad określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37 poz. 333) winny być opodatkowane podatkiem VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie wynika, iż Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami odpłatnie dokonuje poświadczeń wypisu i wyrysu kopii map w formie udokumentowania kopii map, wykonuje wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego, udziela informacji zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240, poz. 2027). Za czynności te pobierane są opłaty zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r.

Zdaniem Strony pobierane opłaty nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na to, iż nie uznaje sie za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te ograny w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, zatem czynności wymienione w pytaniu należą do zakresu realizowanych zadań i wynikają z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków ustawowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie stwierdza, iż zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) "Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych".

Wykonywane przez Stronę czynności związane z udostępnieniem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, za wykonywanie których pobierane są opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r.

Opłata za ww. czynności jest, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, daniną publiczną, obowiązek jej wniesienia wynika bowiem z przepisów o charakterze publicznoprawnym.

Reasumując - jeżeli podatnik, będący organem władzy publicznej, który na mocy przepisów prawa został zobligowany do wykonywania określonej czynności, za którą pobiera ściśle określoną opłatę to czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacji dotyczy stanu prawnego na dzień wydania i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów.

Dodatkowo
Pytanie podatnika