logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZP/443-111/3/06
Data
2006-08-28
Autor
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów --> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumentowanie
dokumenty przewozowe
dostawa wewnątrzwspólnotowa
paleta
stawki podatku
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku, w części dotyczącej dostawy palet na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej, w sytuacji braku dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskującej jest świadczenie usług, m.in.:

- międzynarodowego transportu towarów,

- spedycji,

- wewnątrzwspólnotowego transportu towarów.

Przedmiotowe usługi są wykonywane własnymi środkami transportu oraz podzlecane do wykonania innym przewoźnikom. Podatnik świadcząc usługę transportową ładuje przewożony towar na drewniane palety (euro-palety), które są własnością Spółki. Przy rozładunku palety te podlegają wymianie tj. odbiorca towaru, kontrahent z Unii Europejskiej, powinien oddać taką samą ilość palet. Jednakże zdarzają się sytuacje kiedy nie dochodzi do opisanej wymiany. Podatnik w opisywanym stanie faktycznym wystawia faktury dokumentujące wykonanie usług transportowych związanych z przewozem towaru; obciążenie za palety następuje w osobnym rozliczeniu z kontrahentem, który nie dokonał ich wymiany.

W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy przedstawiona transakcja stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 0 %.

Wnioskująca stoi na stanowisku, iż przedmiotowa czynność spełnia definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, która w opinii Spółki powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 0 %. Jednocześnie, Podatnik podnosi, iż nie posiada dokumentów potwierdzających dostawę wewnątrzwspólnotową zgodnie z art. 42 ustawy o VAT. Ponadto, Wnioskująca wyjaśnia, iż kontrahent unijny dla potrzeb opisywanej transakcji podał własny numer NIP UE.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje;

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy podatkowej, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 13 ust. 1 cyt. ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 1 ww. ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem że:

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

2) podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W myśl art. 42 ust. 12 cyt. ustawy, jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres, podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, jako dostawę na terytorium kraju.

W przedmiotowym stanie faktycznym, Podatnik świadczy usługę transportową w związku z którą, ładuje przewożony towar na drewniane palety (euro-palety). Przy rozładunku palety te podlegają wymianie tj. odbiorca towaru, kontrahent z Unii Europejskiej, powinien oddać taką samą ilość palet. Jednakże zdarzają się sytuacje, kiedy nie dochodzi do opisanej wymiany. Obciążenie za palety następuje w osobnym rozliczeniu z kontrahentem, który nie dokonał ich wymiany. Zdaniem tut. organu podatkowego, w sytuacji gdy kontrahent nie dokona wymiany przedmiotowych palet, należy stwierdzić, iż Spółka dokonuje na jego rzecz dostawy ww. palet. Ponadto, uznać należy, iż przedmiotowe palety, spełniają przesłanki umożliwiające zakwalifikowanie ich jako towary, w świetle wyżej przytoczonego art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do powyższego, należy stwierdzić, iż przedmiotowa dostawa drewnianych palet, które wywożone są z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, wypełnia definicję wewnątrzwspólnotwej dostawy towarów sformułowaną w art. 13 ust. 1 ustawy podatkowej, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Jednocześnie, Wnioskująca podnosi, iż nie posiada w swojej dokumentacji dowodów, potwierdzających ww. dostawę, stosownie do regulacji art. 42 cyt. ustawy. Mając na uwadze powyższe, Wnioskująca nie może dla przedmiotowej dostawy palet zastosować stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 %. Podatnik do czasu uzyskania dowodów o których mowa w art. 42 ustawy o VAT, powinien wykazać omawianą dostawę jako dostawę na terytorium kraju, stosownie do ww. art. 42 ust 12 cyt. ustawy. Jednocześnie, należy zaznaczyć iż w przypadku otrzymania przez Podatnika dowodów o których mowa w art. 42 cyt. ustawy, znajdzie zastosowanie art. 42 ust. 13 ww. ustawy, zgodnie z którym, otrzymanie przez podatnika dowodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie późniejszym niż określony w ust. 12 upoważnia podatnika do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1, w której wykazał dostawę towarów.

W związku z powyższym, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, postanawia jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika