logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-48-2-GK/06
Data
2006-09-07
Autor
Opolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku
Słowa kluczowe
dokumenty celne
import (przywóz)
importerzy
kontrahent zagraniczny
odliczenie podatku od towarów i usług
podatek od towarów i usług
zakup towarów
Treść

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 04 maja 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 04 maja 2006 r., przesłanym do tut. Urzędu Skarbowego wg. właściwości miejscowej (data wpływu do tut. Urzędu 22 czerwca 2006 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka posiadająca siedzibę na terytorium Holandii, nie będąca zarejestrowanym w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonała zakupu towarów na terytorium państwa trzeciego. Wnioskodawca(Spółka polska) organizował transport przedmiotowych towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski, gdzie dokonano formalności związanych z dopuszczeniem towarów do obrotu na terytorium Wspólnoty (m.in. pobrano podatek od towarów i usług). Całość dokumentacji celnej została sporządzona dla kontrahenta Holenderskiego i to kontrahent ten występuje w tej dokumentacji jako importer towarów. W celu przyśpieszenia procedur celnych Wnioskodawca uiścił należny podatek od towarów i usług z tytułu importu przedmiotowych towarów przez kontrahenta holenderskiego. Towar ten został następnie sprzedany przez kontrahenta holenderskiego Spółce polskiej (Wnioskodawcy).

Spółka polska (Wnioskodawca)zadała pytanie czy jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów celnych potwierdzających import przedmiotowych towarów.

W opinii Podatnika nie jest On uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych dokumentów celnych.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą") w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Z powyższych przepisów wynika, iż Spółka nie będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z przedmiotowych dokumentów celnych, gdyż nie dokonała importu towarów w celu ich wykorzystania do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Bowiem z przedstawionego stanu faktyczno wynika, iż importerem towarów był podatnik podatku od wartości dodanej nie posiadających siedziby na terytorium kraju.

Ponadto tut. organ podatkowy informuje, iż w związku z faktem dokonania przez podatnika podatku od wartości dodanej odpłatnej dostawy tych towarów na terytorium kraju, Spółka polska jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu nabycia tych towarów, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, który stanowi, iż podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, (z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie), który nie rozliczył podatku od towarów i usług od transakcji sprzedaży dokonanej na terytorium kraju. Spółka polska nabywając towar od kontrahenta holenderskiego jest zobowiązana wystawić fakturę VAT wewnętrzną (art. 106 ust. 7 ustawy) i ująć tę transakcję w polach 36 i 37 deklaracji VAT-7. Podatek należny z tytułu tej transakcji staje się podatkiem naliczonym (art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy) i może podlegać odliczeniu jeśli transakcja zakupu miała związek z czynnościami opodatkowanymi lub innymi dającymi prawo do odliczenia.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika