logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1409/PP/005/38/06/MC
Data
2006-08-17
Autor
Urząd Skarbowy w Legionowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania
Słowa kluczowe
dokumenty przetargowe
opodatkowanie
przetarg
Treść

Pismem z dnia 13.07.2006r. (data wpływu 14.07.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 21.07.2006r. Podatnik- ..... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: W związku z prowadzonymi przetargami zamawiający opracowuje dokumentację przetargową tz. "Specyfikację istotnych warunków zamówienia", która sporządzana jest na potrzeby zamawiającego . Pozwala ona oszacować wartość zamówienia, a także umożliwia potencjalnym wykonawcom sporządzenie ofert odpowiadających rzeczywistemu zapotrzebowaniu zamawiającego. Dokumentacja ta jest udostępniana wykonawcom za opłatą ustaloną zgodnie z zapisem art. 42 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Pytanie Podatnika dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług wydawanych specyfikacji przetargowych kontrahentowi starającemu się o wykonanie zamówienia publicznego?Podatnik wydając specyfikację przetargową wykonawcy starającemu się o wykonanie zamówienia publicznego dokumentuje ten fakt fakturą VAT z naliczonym 22 % podatkiem VAT. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w .... stwierdza co następuje: W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez dostawę towarów rozumie sie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1).

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy rozumie się natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.Towary i usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego z dnia 11.03.2003r., znak: OISK-5672/KU-84/24-1870/03 dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w ramach procedury przetargu), za którą obciążeni są dostawcy lub wykonawcy zgłaszani do przetargu, nie należy traktować jako towaru. Również organizowanie przetargów dla własnych potrzeb nie jest odrębnie klasyfikowane i mieści się w zakresie grupowania obejmującego działalność podstawową wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).Urząd Statystyczny wyraził również opinię, iż organizowanie przetargów dla własnych potrzebnie jest odrębnie klasyfikowaną usługą, a pobieranie opłat za dokumentację związaną z przetargiem nie wynika z handlu daną dokumentacją i należy klasyfikować w grupowaniu dotyczącym usług świadczonych przez dany podmiot (opinia z dnia 03.12.2002r., znak: WRE-02-5672-801/2002).Zatem wydanie dokumentacji związanej z przetargiem należałoby rozpatrywać w świetle postanowień przepisu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. rozstrzygnąć czy jest odpłatnym świadczeniem, o którym mowa w tym przepisie.Zasadą jest, że opodatkowaniu podlega świadczenie usług wykonywane za wynagrodzeniem. O świadczeniu usług za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami.

Przepis art. 37 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm.) stanowi, iż specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2.W myśl art. 42 ww. ustawy, zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Cena, jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Z uwagi na powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest specyficznym zbiorem dokumentów zawierającym m in. informacje o przedmiocie zamówienia, sposób przygotowania oferty, opis warunków udziału w postępowaniu. Stanowi ona istotny element każdego z trybów postępowania przetargowego i jest przekazywana odpłatnie zainteresowanemu złożeniem oferty. Cena za udostępnienie specyfikacji nie może przekraczać wysokości kosztów jej druku i przekazania (art. 42 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych).Wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie następuje w wyniku zawartej w tym celu odrębnej umowy o charakterze cywilnoprawnym. Wydania specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie można wyodrębnić z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to jeden z wielu dokumentów związanych nie oderwalnie z procedurami zamówień publicznych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie jest samoistnym przedmiotem obrotu, nie związanym z prowadzonym postępowaniem przetargowym. Tym samym nie jest ona również towarem w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Oceniając definicje i określenia zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie obejmują swym zakresem przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czynność ta nie będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.W świetle powyższego należy stwierdzić, iż udostępnienie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia za określoną opłatą ustaloną zgodnie z powołaną wyżej ustawą - Prawo zamówień publicznych, nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo
Pytanie podatnika