logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1435/PP1/443-70/06/ŁK
Data
2006-07-14
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia --> Zwolnienie od podatku
Słowa kluczowe
dokumenty
koszt przesyłki
obrót
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 14.04.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 26.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 14.04.2006r. za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności statutowej świadczy między innymi usługi polegające na prowadzeniu ksiąg hodowlanych, dokonywaniu opisów graficznych i słownych zwierząt oraz wystawianiu paszportów dla koni. Wpisu do ksiąg hodowlanych oraz wystawienia paszportu dokonuje się w biurze Strony w Warszawie. Niewielu hodowców decyduje się na osobisty odbiór dokumentów hodowlanych z biura Strony, większość osób woli je otrzymać drogą pocztową. Koszt przesyłki obciąża posiadacza konia.

Strona zwraca się z pytaniem " czy prawidłowo uznaje za obrót zwolniony od podatku od towarów i usług, opłaty pobierane od hodowców koni za odesłanie dokumentów hodowlanych drogą pocztową?"

Zdaniem Strony pobierane opłaty przeznaczone na opłatę pocztową są zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. O podatku od towarów i usług.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W związku z powyższym tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż na całość świadczenia należnego od nabywcy, poza wynagrodzeniem otrzymanym przez dostawcą za towar, składają się również podatki, cła , opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego podatku od towarów i usług oraz wydatki dodatkowe jak koszty prowizji czy transportu. Podstawa opodatkowania obejmuje zatem m.in. koszty transportu czy przesyłki, jeżeli są one bezpośrednio związane z dostawą i zwracane przez nabywcę dostawcy w zakresie uiszczanej należności. Wartość tego typu kosztów, których ciężar przerzucony jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje się jako element świadczenia zasadniczego przy zastosowaniu stawki podatku właściwej dla tegoż świadczenia . Należy zaznaczyć, iż zwolnienie od podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie - wymienionych w poz. 2 załącznika nr 4 do w/w ustawy - usług świadczonych przez pocztę państwową ( PKWiU 64.11).

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Dodatkowo
Pytanie podatnika