logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PUS.II/443/81/2006/AK
Data
2006-08-21
Autor
Podkarpacki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumenty
dokumenty celne
dostawa wewnątrzwspólnotowa
stawka preferencyjna podatku
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 42 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2006 r. znak 734/06 (data wpływu do tutejszego Urzędu 23.05.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 3.07.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym opisanym w ww. pismach, stanowisko zaprezentowane przez Podatnika w sprawie dokumentów uprawniających do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów według stawki podatku 0%, za prawidłowe.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 17.05.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 3.07.2006r., Podatnik (spółdzielnia) będący jednocześnie zarejestrowanym podatnikiem od wartości dodanej na terenie Słowacji posiadającym numer NIP poprzedzony oznaczeniem literowym SK, dostarcza codziennie towary spożywcze do podmiotu zarejestrowanego w Słowacji. Dostawy towarów każdorazowo potwierdzane są przez odbiorcę pieczątką i podpisem na fakturze VAT. Ponadto z pisma z dnia 3.07.2006 r. będącego uzupełnieniem przedmiotowego wniosku wynika, iż towary dostarczane są do Spółki w Słowacji przez spółdzielnię własnym środkiem transportu. Do każdej dostawy dołączony jest poza wspomnianą fakturą VAT dokument transportowy potwierdzający dostawę (opracowany samodzielnie przez Spółdzielnię) zawierający: datę i miejsce dostawy, dane dostawcy i odbiorcy (w tym NIP), specyfikację ładunku, markę i numer rejestracyjny samochodu dostawczego oraz imię i nazwisko kierowcy. Na każdym takim dokumencie odbiorca składa podpis i pieczątkę potwierdzając tym samym odbiór ładunku.

Wątpliwości Podatnika dotyczą, czy opisane powyżej dokumenty potwierdzają dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej i uprawniają do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.

Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% pod warunkiem że:

  - podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
  - podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99 cytowanej ustawy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa w powyższym przepisie w myśl art. 42 ust. 3 ustawy są następujące dokumenty:

  - dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi,
  - kopia faktury
  - specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Na podstawie art. 42 ust. 4 cytowanej ustawy w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej do stawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
  2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
  3. określenie towarów i ich ilości;
  4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Mając powyższe na uwadze jak również przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny należy uznać wymienione w przedmiotowym wniosku dokumenty potwierdzające dokonanie wewnątrzwspólnowej dostawy towarów za wystarczające (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 42 ustawy VAT) do zastosowania stawki 0%.

Dodatkowo
Pytanie podatnika