logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443/1/28/79/2006
Data
2006-07-13
Autor
Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku --> Rejestracja --> Czynni podatnicy podatku od towarów i usług
Słowa kluczowe
gwarancje bankowe
kaucje
weksel
zabezpieczenie
zabezpieczenie majątkowe
zwrot podatku od towarów i usług
Treść

Wg Strony – „(...) dokumentem jaki może być uznany za spełniający wymagania dot. kaucji (zabezpieczenia majątkowego) może być weksel własny wystawiony przez Spółkę.”

Ustosunkowując się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5, oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, termin zwrotu różnicy podatku, o który mowa w art. 87 ust. 2, 4-6, wydłuża się do 180 dni.

Stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 7 cyt. ustawy - powyższy przepis nie ma zastosowania, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250.000 zł.

Na mocy art. 98 ust. 3 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego (Dz. U. Nr 58, poz. 560), które ma brzmienie:

§ 1. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 97 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, może być przyjęte w formie obligacji skarbowych.
§ 2. Kaucję, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o VAT, przyjmuje się od podatników w trybie:
1) dokonania wpłaty lub przelewu środków pieniężnych na rachunek pomocniczy urzędu skarbowego właściwego dla podatnika składającego kaucję gwarancyjną w sprawach podatku od towarów i usług, w przypadku kaucji gwarancyjnej;
2) złożenia u naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach podatku od towarów i usług imiennego świadectwa depozytowego potwierdzającego dokonanie blokady obligacji skarbowych, w którym została zawarta klauzula określająca, że obligacje mogą być odblokowane za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
3) złożenia u naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach podatku od towarów i usług oryginału gwarancji wydanej przez bank posiadający siedzibę na terytorium kraju, w przypadku gwarancji bankowej.

Zatem powołane przepisy podatkowe, nie wymieniają weksla własnego podatnika jako formy zabezpieczenia majątkowego.
Tym samym uznać należy, iż stanowisko Strony w przedmiotowym zakresie, jest nieprawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika