logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PD/005/3/04
Data
2004-04-13
Autor
Urząd Skarbowy w Polkowicach
Temat
Ordynacja podatkowa --> Przepisy ogólne
Słowa kluczowe
osobowość prawna
osoby prawne
podmiotowość podatkowa
stowarzyszenia
Treść

Podmioty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych zostały opisane w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi, iż ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jak również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.
Pojęcie „osoba prawna” zostało określone w art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Zatem, w świetle Kodeksu cywilnego tylko przepisy prawa decydują o prawnym charakterze podmiotu.
Osobowość prawną, zgodnie z art. 37 § 1 K.C., uzyskuje się z chwilą wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Podatnik w piśmie wniósł zapytanie dotyczące rozliczenia się z urzędem skarbowym przez oddział (koło) utworzone przez osobę prawną, tj. stowarzyszenie.
Z przedstawionych dokumentów tj. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Statutu stowarzyszenia, wynika, iż Koło zostało zarejestrowane jako jednostka terenowa wchodząca w skład osoby prawnej.
W związku z tym, iż przepisy ustawy nie dopuszczają ustalania podatnikami wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów osób prawnych, podatnikiem jest osoba prawna i to ona składa deklaracje i zeznania podatkowe.
Zatem, w przedmiotowej sprawie przyjąć należy, iż deklaracje CIT dla podatku dochodowego od osób prawnych winny być składane przez stowarzyszenie, które będą sporządzone zbiorczo, tj. łącznie z przychodami i kosztami wchodzących w jego skład kół.

Dodatkowo
Pytanie podatnika