logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
P-1/443-63/06
Data
2006-09-04
Autor
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
dokumenty przewozowe
miejsce świadczenia usług
transport
Treść

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W art. 41 ust. 1 ustawy, określono podstawową stawkę podatku w wysokości 22% dla powyższych czynności, z zastrzeżeniem m.in. art. 83 ust. 1 ustawy, który zawiera katalog szczególnych przypadków, w których stosuje się opodatkowanie obniżoną stawką podatku 0%. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy świadczenie usług transportu międzynarodowego towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 0%. Nie ma przy tym znaczenia jaki podmiot jest zleceniodawcą takiej usługi. W myśl art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju. Uwzględniając przytoczoną wyżej regulację prawną zawartą w art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że usługi przewozowe wykonane przez Spółkę na odcinku Belgia – Polska (miejsce nadania towaru: Belgia, miejsce przeznaczenia: Polska) nie spełniają warunku pozwalającego na zakwalifikowanie ich do usług transportu międzynarodowego, które na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 0%.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zastosowanie stawki 0% do usług transportu międzynarodowego jest uzależnione od odpowiedniego udokumentowania. Zostało ono wskazane w art. 83 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Z regulacji prawnej zawartej w art. 83 ust. 5 wynika, że dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług międzynarodowego transportu towarów są w przypadku transportu:1) towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;2) towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;3) towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;4) osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera. Oczywiste jest, że Spółka nie może dysponować dokumentem, o którym mowa w pkt1, ponieważ przewóz towarów, który wykonała nie spełnia warunku z art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy o VAT.

W tym przypadku usługi transportowe świadczone przez Spółkę na odcinku Belgia – Polska nie spełniają warunków do zakwalifikowania ich do usług transportu międzynarodowego i zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Dodać należy, iż o charakterze usługi decyduje między innymi zgodny zamiar stron kształtujących dany stosunek prawny, a ten można określić na podstawie treści dokumentów np. umów i faktur. W tym wypadku zlecenie spedycyjne oraz faktura VAT wystawiona przez przewoźnika jasno dowodzą, że zgodnym zamiarem stron oraz sposobem zaspokojenia określonej potrzeby usługobiorcy było wykonanie usługi przewozu towarów z Belgii do Polski. To przesądza o tym, iż mamy w tym przypadku do czynienia z usługą tzw. wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, a nie usługą transportu międzynarodowego. Natomiast zawarte we wniosku Strony twierdzenia usługobiorcy (firma spedycyjna) wskazują na okoliczności, które mogą mieć znaczenie przy rozpoznaniu usługi świadczonej przez niego, ale nie mają znaczenia dla ustalenia rodzaju usługi świadczonej przez przewoźnika. Jednocześnie rozpatrując niniejszy stan faktyczny pod względem prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług należy przeanalizować przepis art. 27 ust. 1 ustawy, który stanowi iż, co do zasady, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Istotne przy tym jest, iż zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy w przypadku świadczenia usług transportowych, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości z zastrzeżeniem art. 28. Oznacza to, że usługi transportowe są opodatkowane co do zasady w kraju, w którym dany transport się odbywa. W art. 28 w/w ustawy ustawodawca wprowadził odrębne reguły określenia miejsca opodatkowania usług transportowych w stosunku do powyższej ogólnej zasady wynikającej z art. 27 ust. 2 pkt 2. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna , z zastrzeżeniem ust. 3. Stosownie do art. 28 ust. 3 w przypadku gdy nabywca "wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów" podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w przypadku, gdy nabywca w/w usługi, tj. firma XXXXXX Sp. z o.o. (polski podatnik) podała świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów tj. Stronie swój numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku od towarów i usług nadany przez kraj inny niż kraj, na terenie którego transport się rozpoczyna, to miejscem świadczenia usługi będzie terytorium państwa, które wydało nabywcy ten numer (czyli terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). W tym przypadku właściwą stawką opodatkowania usługi transportu towarów jest stawka podatku w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy. Brak bowiem w tym przypadku podstaw do traktowania usługi świadczonej przez podwykonawcę w zakresie przyjętego zlecenia za usługę, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, nawet jeśli przewidywane miejsce przeznaczenia przewożonych towarów wypada poza terytorium wspólnoty (Ukraina).

Dodatkowo
Pytanie podatnika