logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.PD-I-415/1/145/2006
Data
2006-07-31
Autor
Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
kara umowna
kaucje
koszty uzyskania przychodów
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 27.06.2006 r., który wpłynął w dniu 27.06.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania w kosztach uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej faktury VAT w kwocie netto za nie zwrócone w terminie określonym umową opakowania zwrotne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.06.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny oraz stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w opisanej sprawie. Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą - w Spółce Jawnej opodatkowaną na zasadach ogólnych. Podatniczka w ramach swojej działalności zajmuje się sprzedażą hurtową piwa w opakowaniach zwrotnych i w związku z tym zawarła umowę na dostawę piwa. Browar fakturą VAT z dnia 11.05.06r. na kwotę 4.523,76 zł brutto i na kwotę 3.708,00 zł netto obciążył Spółkę Jawną za nie zwrócone w terminie określonym w umowie opakowania zwrotne w ramach dostawy towaru z dnia 11.05.06r. Zdaniem Podatniczki przysługuje możliwość zaliczenia kwoty netto wynikającej z takiej faktury do podatkowego kosztu uzyskania przychodu.

Ocena prawna stanowiska pytającego Stosownie do przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług. Zatem tylko wymienione wyżej kary umowne i odszkodowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Natomiast kara umowna z tytułu opóźnienia za nie zwrócone w terminie określonym w umowie opakowania zwrotne stanowi koszt uzyskania przychodu.

Dlatego też w sytuacji opisanej wyżej, stanowisko podatnika, że należność za niezwrócone opakowania zwrotne w terminie określonym umową stanowi koszty uzyskania przychodu, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodka Zamiejscowego w Jeleniej Górze w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika