logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
BI/415-1023/05
Data
2006-08-18
Autor
Izba Skarbowa w Gdańsku
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
biegły sądowy
dokumenty urzędowe
koszty uzyskania przychodów
opinia biegłego
prawa autorskie
wypadek
Treść

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek ... postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2005r. Nr DF/415-819/05/FW zawierającego pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

  • postanawia się z urzędu zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 4 sierpnia 2005r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że Podatnik jako biegły sądowy sporządza na zlecenie sądów, prokuratur i policji pisemne opinie z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Opinie te sporządzane są na podstawie informacji zgromadzonych przez te organy w aktach: dochodzeń, aktach śledztw oraz aktach procesów karnych. Zleceniodawcy-płatnicy za wykonane opinie naliczają Podatnikowi koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%.

Według podatnika wykonane przez niego opinie stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym koszty uzyskania przychodu powinny być naliczane w wysokości 50%.

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza, co następuje:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.) wyróżnia poszczególne źródła przychodów, wśród których w art. 10 ust. 1 pkt 2 wymienia działalność wykonywaną osobiście. Natomiast katalog przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście, zawiera art.13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. zgodnie, z którym za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonywanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

W świetle powyższego przychody biegłych sądowych z tytułu świadczenia usług na zlecenie sądu, prokuratury czy policji należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

Zgodnie z treścią art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. co do zasady kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawodawca dopuścił jednak w niektórych przypadkach możliwość ustalania kosztów uzyskania przychodów w sposób ryczałtowy. I tak, stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - ustala się w wysokości 20% uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Odnosząc się do kwestii kosztów uzyskania przychodów w związku z korzystaniem przez twórców z praw autorskich Dyrektor tut. Izby Skarbowej stwierdza co następuje:

W przypadku działalności wykonywanej w ramach określonych w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 sprowadza się do stwierdzenia czy konkretna działalność biegłego sądowego ma charakter działalności twórczej a więc, czy jest przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.). Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości i sposobu wyrażenia (utwór).

Nie stanowią zaś przedmiotu prawa autorskiego stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r., akty normatywne, urzędowe dokumenty , znaki, symbole itp.

Natomiast podmiotem prawa autorskiego zgodnie z art. 8 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest twórca, tj. osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu, lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. W rozumieniu prawa autorskiego jako twórczy traktowany jest taki rezultat działalności, który na tyle związany jest z osobą twórcy, by było mało prawdopodobne, aby inna osoba podejmująca identyczne skierowany wysiłek twórczy uzyskała analogiczny lub zasadniczo zbliżony rezultat.

Ponadto, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu jest możliwe, kiedy twórca dokonuje rozporządzania prawami autorskimi do swojego utworu czyli, gdy przechodzą one na zleceniodawcę lub, gdy udziela licencji na korzystanie z nich.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym podatnik sporządza na podstawie zgromadzonych przez organy sądowe, prokuraturę i policję informacji pisemne opinie z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Opinie te stanowią analizę sytuacyjną przebiegu wypadku i mają charakter odtwórczy. Należy stwierdzić, że analiza rekonstrukcji wypadku sporządzona na podstawie zebranych przez organ zlecający informacji (na które składają się m.in. zeznania świadków i ofiar, analiza techniczna samochodów uczestniczących w wypadku, wyniki badań osób uczestniczących w wypadku) oraz przy wykorzystaniu wiedzy teoretyczno-praktycznej z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego jak również oprogramowania wspomagającego rekonstrukcję wypadków drogowych - nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sporządzane przez podatnika analizy powstały w rezultacie zastosowania określonej procedury i mają charakter dokumentów urzędowych (sądowych), których wykorzystanie określone jest przepisami prawa.

Mając na uwadze przedmiotowy stan faktyczny zasadne jest zatem przyjęcie, iż przychód uzyskany w ramach wykonywania pracy biegłego sądowego z tytułu sporządzania analiz rekonstrukcji wypadków drogowych zakwalifikować należy do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r., do którego mają zastosowanie 20% koszty uzyskania przychodu wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 4 tej ustawy.

Niemniej jednak, o ile podatnik w związku z przygotowaniem analiz wykonywał również mające charakter twórczy projekty autorskie - wówczas jedynie w tej części przysługiwały mu 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich. Jednakże fakt ten powinien wynikać z treści zawartej umowy o dzieło lub z treści wystawionego rachunku.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanawia się jak w sentencji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika