logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZP/443-163/06
Data
2006-09-21
Autor
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku
Słowa kluczowe
dokumenty przetargowe
obniżenie podatku należnego
przetarg
warunki zamówienia
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jest firmą, która często jest uczestnikiem przetargów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177), Spółka otrzymuje specyfikację przetargową oraz za jej sporządzenie fakturę VAT z naliczonym podatkiem od towarów i usług. Otrzymane faktury VAT za specyfikacje przetargowe, Wnioskująca przyjmowała do swojej ewidencji księgowej nie doliczając podatku VAT, natomiast kontrahentowi regulowano pełną kwotę brutto wynikającą z tych faktur.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy ma prawo przyjąć fakturę VAT, a jeżeli tak, to czy może odliczyć podatek naliczony ?

Spółka informuje, że obecnie przyjmowała faktury VAT, ponieważ firmy z różnych regionów kraju będące organizatorami przetargów posiadały interpretacje ze swoich urzędów skarbowych o obowiązku wystawiania faktur VAT, lecz jak dotychczas nie odliczała podatku. Według Wnioskującej, odpłatne przekazanie przedmiotowego formularza nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje;

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z brzmienia przywołanych przepisów wynika, iż podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT stwierdzających nabycie towarów i usług, w zakresie, w jakim służą one do wykonywania czynności opodatkowanych.Jednocześnie, realizacja tego prawa została obwarowana wieloma ograniczeniami ustawowymi określonymi m.in. w art. 88 przywoływanej ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Stosownie zaś do art. 88 ust. 3a wskazywanej ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,

b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;

2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku – a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana;

3) wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;

4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c) potwierdzają czynności, dla których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;

5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

6) zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskująca otrzymała faktury VAT z naliczonym podatkiem od towarów i usług, dokumentujące otrzymanie specyfikacji przetargowych. Spółka ma wątpliwości, czy posiadanie faktur dokumentujących Jej zdaniem czynność niepodlegającą opodatkowaniu, uprawnia Ją do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach. Należność wynikająca z faktur (w kwocie brutto), została przez Spółkę uregulowana.

Mając na uwadze przywołane uregulowania oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, należy stwierdzić, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego m.in. faktury, w przypadku gdy transakcja udokumentowaną fakturą nie podlega opodatkowaniu (art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy). Jednakże, gdy należność wykazana w takiej fakturze zostanie uregulowana, powyższy przepis nie ma zastosowania. Zatem, w sytuacji gdy Spółka otrzymała faktury dokumentujące czynność niepodlegającą opodatkowaniu, ale uregulowane zostały kwoty wykazane w tych fakturach, to ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.

Jednocześnie, odnośnie kwestii możliwości przyjęcia przez Podatnika, wystawionych w powyższych przypadkach faktur VAT, zaznaczyć należy, iż zarówno przepisy przywoływanej ustawy o VAT, jak i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie odnoszą się do „prawa” przyjęcia przez podatnika faktur wystawionych przez jego kontrahentów. O powyższym decyduje bowiem sam podatnik.

W związku z powyższym, stanowisko Podatnika wyrażone w złożonym wniosku, należało uznać za nieprawidłowe i postanowić jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika