logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-72/06
Data
2006-06-29
Autor
Urząd Skarbowy w Nowym Sączu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Miejsce świadczenia --> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług --> Miejsce świadczenia usług
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% --> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Słowa kluczowe
dokumenty przewozowe
miejsce świadczenia usług
stawki podatku
usługi transportu międzynarodowego
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. : Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2006r. w tut. organie podatkowym został złożony wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytanie: jak opodatkować niżej opisaną usługę transportową?Z treści pisma wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy usługi spedycji i transportu międzynarodowego. Zdarza się, że Spółka wykonuje zlecenie przewozu towaru z Polski do portu w Hamburgu a z dokumentów przewozowych wynika, że towar przewożony jest z Polski do USA. Zleceniodawcą jest firma polska.Zdaniem Spółki, transport towaru z Polski do Hamburga w Niemczech należy potraktować jako usługę transportu międzynarodowego. Jeżeli Spółka będzie posiadać dokumenty o których mowa w art. 83 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług to część jaka odpowiada proporcjonalnie przebytym kilometrom na terytorium Polski będzie opodatkowana stawką podatku VATw wysokości 0 %. Pozostała część nie będzie podlegać opodatkowaniu na terytorium kraju. Natomiast jeżeli Spółka nie będzie posiadać w/w dokumentów usługa ta będzie -opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 22 %.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Według art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.W świetle art. 83 ust. 1 pkt 23 wyżej cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług międzynarodowego transportu towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 0%. W myśl art. 83 ust.3 pkt 1 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23 rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:
a) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,
b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwaczłonkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku terytorium kraju.
Z regulacji prawnej zawartej w art. 83 ust. 5 wynika, że dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług międzynarodowego transportu towarów są:
1. w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia. nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2
2. dla towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów,
3. dla transportu towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów.
Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt.3 powinien zawierać co najmniej :1.) imię i nazwisko lub nazwę oraz adresy siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera towarów,2) określenie towarów i ich ilości,3) potwierdzenie wywozu przez urząd celny.Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy w przypadku świadczenia usług transportowych -miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, jednak z zastrzeżeniem art. 28. W myśl art. 28 ust. l i 3 ustawy w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich Wspólnoty - miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport się rozpoczyna. Jednak w przypadku gdy nabywca takiej usługi podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu - miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa, które wydało nabywcy ten numer.Zatem w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym usługa transportu towarów na trasie z Polski do portu w Hamburgu będzie uznana za transport międzynarodowy gdy Spółka będzie posiadać dokumenty o których mowa w art. 86 ust. 5. Jeśli Spółka będzie posiadać stosowne dokumenty, to usługa na terytorium kraju będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości O % . Pozostała cześć usługi nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce .Natomiast jeżeli Spółka nie spełni w/w warunków opisana usługa we wniosku, nie może być uznana za część usługi transportu międzynarodowego. Dlatego też miejscem świadczenia usługi zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (transport rozpoczął się na terytorium kraju lub jeżeli nabywca podał świadczącemu usługę polski NIP ) będzie terytorium kraju . Usługa będzie opodatkowana stawka 22 % zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo
Pytanie podatnika