logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1438/DP/423/155-7/06/GE
Data
2006-07-03
Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
koszt
koszty uzyskania przychodów
różnica
różnice kursowe
spłata
spłata kredytu
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu różnic kursowych powstałych w wyniku spłat w złotych polskich kredytu wyrażonego w USD/EURO - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów

postanawia

uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż zaciągnęła w banku kredyt terminowy udzielony w walucie obcej natomiast spłata kredytu nastąpiła w złotych polskich. W ramach obowiązującej umowy strony zawierały aneksy, w których dokonywano między innymi przewalutowania kredytu z USD na EUR bądź z EUR na PLN.

Spółka zwraca się z zapytaniem, czy w sytuacji dokonywanych w PLN spłat rat kredytu wyrażonego w USD/EUR, powstałe różnice kursowe korygują koszty uzyskania przychodów?

Zdaniem Spółki powstałe w ten sposób różnice kursowe nie korygują (zwiększają/ zmniejszają) kosztów uzyskania przychodu spółki.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów podziela stanowisko Spółki.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

Stosownie do powyższego zapisu różnice kursowe mogą powstać, więc wyłącznie przy łącznym spełnieniu następujących warunków:• kredyt udzielony w walucie obcej,• spłata kredytu w walucie obcej,• różne kursy walut z dnia zarachowania kosztów i dnia zapłaty.

Zatem, różnice kursowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli kredyty zaciągnięte zostały w walucie obcej i spłata ich dokonana została także w walucie obcej. Należy podkreślić, iż dla celów podatku dochodowego od osób prawnych ani uzyskanie kredytu w walutach obcych nie jest przychodem – art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy, ani jego spłata nie jest kosztem uzyskania przychodu art. 16. ust. 1 pkt 10 lit „a” ww. ustawy. Kosztami są jednak faktycznie zapłacone odsetki od tych kredytów w tym także różnice kursowe powstałe w wyniku spłaty kredytu.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika