logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1424/1120/443/55/2006/IW
Data
2006-11-06
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
dokumenty celne
Treść


W dniu 09.08.2006r. Marek..... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 04.09.2006r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 10.11.2005r. Podatnik zakupił towar w Chinach. Wraz z otrzymaniem towaru Podatnik otrzymał fakturę oraz dokumenty celne dotyczące importowanego towaru. Agencja celna wystawiła zgłoszenie celne z błędnymi danymi odbiorcy. Pozostałe elementy zawarte w/w zgłoszeniu celnym były prawidłowe. Podatnik podnosi, ze po otrzymaniu takich dokumentów nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. W związku z tym zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego z prośbą o dokonanie zwiany w zgłoszeniu celnym.
W dniu 31.05.2006r. Podatnik otrzymał postanowienie, które również zawierało błędy w tej samej pozycji. Na kolejną prośbę o dokonanie zwiany w zgłoszeniu celnym w dniu 27.07.2006r. Podatnik otrzymał postanowienie, w którym jest dokonane sprostowanie oczywistej pomyłki w części dotyczącej odbiorcy. Błędny SAD Podatnik otrzymał w miesiącu listopadzie 2005r. a prawidłowe postanowienie o sprostowaniu omyłki z Urzędu Celnego dopiero w miesiącu lipcu 2006r.
Pytanie Podatnika:
W jakim miesiącu Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokumentu celnego SAD, który w momencie importu towarów tj. w miesiącu listopadzie 2005r. był błędnie wystawiony, natomiast sprostowanie tego dokumentu nastąpiło w lipcu 2006r.?
Stanowisko Podatnika:
Zdaniem Podatnika zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z w/w dokumentu SAD winno nastąpić w miesiącu listopadzie 2005r. poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej VAT.
Stanowisko Organu Podatkowego:
Zgodnie z art. 86. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego.
Zgodnie z art. 86 ust.10 pkt 1 cyt. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny.
Z w/w przepisów wynika, że podstawą do odliczenia podatku naliczonego jest dokument celny, np. jednolity dokument administracyjny SAD. Prawo do odliczenia powstaje zaś w rozliczeniu za miesiąc otrzymania tego dokumentu (lub na podstawie art. 86 ust.11 cyt. ustawy w miesiącu następnym).
Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Podatnik otrzymał jednolity dokument administracyjny SAD w miesiącu listopadzie 2005r., lecz nie dokonał odliczenia podatku naliczonego z tego dokumentu, gdyż w dokumencie błędnie był podany odbiorca towaru. Prawidłowe postanowienie prostujące ten błąd Podatnik otrzymał dopiero w miesiącu lipcu 2006r.
Podatnik może więc dokonać odliczenia podatku naliczonego, gdyż wiadomo kogo dotyczy import towarów. Jednak dokumentem, w którym określone są kwoty podatku naliczonego dające prawo do odliczenia podatku naliczonego, jest jednolity dokument administracyjny SAD. Zatem w przedmiotowym przypadku mając na uwadze brzmienie cytowanych przepisów prawa podatkowego, Podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc listopad 2005r. ( lub za miesiąc 12/2005r.) poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej VAT za ten miesiąc ( lub za miesiąc następny).
Pouczenie:
Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości.
Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika