logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443/45/06
Data
2006-09-28
Autor
Urząd Skarbowy w Jaśle
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania zwrotne
środki agrochemiczne
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług z 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.08.2006r. data wpływu do tut. Urzędu 9.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług wydania opakowania zwrotnego w zamian za kaucję jest nieprawidłowe.

W dniu 9.08.2006 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej.Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że jest Pan czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą, handlową - hurtownię ogrodniczą. W związku ze sprzedażą niebezpiecznych środków chemicznych, zobowiązano Pana Zarządzeniem pokontrolnym Podkarpackiego Inspektora Ochrony Środowiska do przyjmowania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych i zwrotu kaucji wcześniej pobranej. Do pobierania kaucji zobowiązuje Pana art. 16 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Sformułowano w związku z tym pytanie: Czy pobierając kaucję postępuje Pan prawidłowo ewidencjonując na paragonie fiskalnym kwotę kaucji i naliczając 22% podatek VAT, a w przypadku zwrotu kaucji na podstawie paragonu fiskalnego zwraca Pan klientowi pobraną kaucję korygując w zeszycie korekt podatek VAT. W ocenie Wnioskodawcy : Opisany sposób postępowania jest prawidłowy.

W oparciu o wyżej opisany, przyjęty stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle ocenia powyższe stanowisko jako nieprawidłowe na podstawie następujących przepisów prawa: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów na terytorium kraju w myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy rozumie się - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.W myśl art. 29 ust. 1 ustawy VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.Kaucja - według "Słownika języka polskiego" (www.pwn.pl) - jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. W świetle tej definicji należy stwierdzić, iż wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. Kaucja nie jest bowiem formą odpłatności, gdyż w przypadku wypełnienia zobowiązania (zwrotu opakowania, za które jest pobrana kaucja) podlega ona zwrotowi. Skoro opakowania zwrotne wydawane w zamian za kaucję nie stanowią odpłatnej dostawy towarów - czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli opakowania zwrotne wydawane w zamian za kaucję nie stanowią odpłatnej dostawy towarów - nie są sprzedażą w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy VAT, zdefiniowaną jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Z kolei art. 111 ust. 1 ustawy VAT stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Wydanie opakowań zwrotnych w zamian za kaucję nie jest sprzedażą dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - nie podlega zatem obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Prawidłowym będzie w opisanym stanie faktycznym ewidencjonowanie kaucji pobranej i zwróconej poza funkcjami fiskalnymi kasy (wpłata i wypłata gotówki).Ponadto należy zaznaczyć, iż z uwagi na specyfikę sprzedawanego towaru, kontrahenci Podatnika dokonujący zakupu środków chemicznych mają obowiązek, zgodnie z powołaną we wniosku ustawą o opakowaniach, zwrócić sprzedawcy opakowania po tych środkach. Do obowiązków sprzedawcy należy natomiast przyjęcie tych opakowań jak i odpadów opakowaniowych i zwrot pobranej kaucji. Z tego wynika, iż ustawodawca nie przewiduje możliwości rozporządzania jak właściciel opakowaniami kaucjonowanymi, w których odbiorca zakupił wymienione towary.W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja: dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku, nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, do czasu jej zmiany lub uchylenia (art.14b § 1 i § 2 ustawy- Ordynacja podatkowa).

Dodatkowo
Pytanie podatnika