logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PUS.II/443/79/2006/RR
Data
2006-10-09
Autor
Podkarpacki Urzad Skarbowy
Temat
Podatek od towarow i uslug --> Wysokosc opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów --> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Słowa kluczowe
dokumenty przewozowe
przekaz
Treść

Dzialajac na podstawie art. 14a ? 1 i ? 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 13 ust. 1, art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.07.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisow prawa podatkowego w zakresie podatku od towarow i uslug - Naczelnik Podkarpackiego Urzedu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznac, ze w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest nieprawidlowe.

W dniu 11.07.2006 r. Spolka G. zlozyla do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisow ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug przedstawiajac nastepujacy stan faktyczny - w Spolce dokumentem przewozowym potwierdzajacym wewnatrzwspolnotowa dostawe towarow (WDT) jest list przewozowy CMR.

Podatnik pyta czy w miejsce listu przewozowego CMR moze stosowac miedzy innymi wydruk, przekaz elektroniczny w ktorych to dokumentach beda nastepujace dane:

  1) nazwa i adres nadawcy, jego podpis oraz okreslenie przewoznika,
  2) miejsce przeznaczenia przesylki oraz nazwe i adres odbiorcy,
  3) okreslenie towarow, masy, liczby sztuk przesylki, sposobu opakowania i oznaczenia,
  4) inne informacje niezbedne dla przewozu danej przesylki.

Podatnik w swoim wniosku przedstawil nastepujace stanowisko: "Naszym zdaniem sa to wystarczajace dokumenty przewozowe, by uznac, ze wymogi wspomnianego artykulu ustawy VAT zostaly spelnione".

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug, podlega wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ww. ustawy, przez wewnatrzwspolnotowa dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie sie wywoz towarow z terytorium kraju w wykonaniu czynnosci okreslonych w art. 7 na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju, z zastrzezeniem ust. 2-8. Stosownie do przepisow art. 42 ust. 1 przywolywanej ustawy, wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow podlega opodatkowaniu wedlug stawki podatku 0 %, pod warunkiem ze:

  1) podatnik dokonal dostawy na rzecz nabywcy posiadajacego wlasciwy i wazny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnatrzwspolnotowych, nadany przez panstwo czlonkowskie wlasciwe dla nabywcy, zawierajacy dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartosci dodanej i podal ten numer oraz swoj numer, o ktorym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzajacej dostawe towarow;
  2) podatnik przed zlozeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, ze towary bedace przedmiotem wewnatrzwspolnotowej dostawy zostaly wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju.

Natomiast w mysl art. 42 ust. 3 ustawy, dowodami o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, sa nastepujace dokumenty, jezeli lacznie potwierdzaja dostarczenie towarow bedacych przedmiotem wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow do nabywcy znajdujacego sie na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju:

  1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoznika (spedytora) odpowiedzialnego za wywoz towarow z terytorium kraju, z ktorych jednoznacznie wynika, ze towary zostaly dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju - w przypadku gdy przewoz towarow zlecany jest przewoznikowi (spedytorowi),
  2) kopia faktury,
  3) specyfikacja poszczegolnych sztuk ladunku,

- z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

Stosownie zas do przepisow art. 42 ust. 11 przywolywanej ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3-5, nie potwierdzaja jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdujacego sie na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju towarow, dowodami, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, moga byc rowniez inne dokumenty wskazujace, ze nastapila dostawa wewnatrzwspolnotowa, w szczegolnosci:

  1) korespondencja handlowa z nabywca, w tym jego zamowienie;
  2) dokumenty dotyczace ubezpieczenia lub kosztow frachtu;
  3) dokument potwierdzajacy zaplate za towar, z wyjatkiem przypadkow, gdy dostawa ma charakter nieodplatny lub zobowiazanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzajacy wygasniecie zobowiazania;
  4) dowod potwierdzajacy przyjecie przez nabywce towaru na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju.

Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzic, iz podstawowe znaczenie dla udokumentowania wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow maja dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 przywolywanej ustawy podatkowej, natomiast dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 ww. ustawy, pelnia funkcje uzupelniajaca, w przypadku, gdy dokumentacja podstawowa nie potwierdza jednoznacznie dostarczenia towarow do nabywcy. Jak wynika z przywolywanych powyzej przepisow, prawo podatnika do zastosowania przy wewnatrzwspolnotowej dostawie towarow, preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokosci 0% uzaleznione jest od posiadania dokumentow potwierdzajacych jednoznacznie, iz doszlo do wywozu towaru poza terytorium Polski. Istota przywolywanych przepisow jest zobowiazanie Podatnika do udowodnienia, iz towary bedace przedmiotem dostawy, rzeczywiscie opuscily terytorium kraju, ze wzgledu na korzystniejsze, niz w odniesieniu do dostaw krajowych, skutki podatkowe.

Zawarte w przepisach dotyczacych dokumentowania wywozu towarow w wykonaniu wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow regulacje, akcentuja charakter dowodowy wskazanych w nich dokumentow. Stwierdzic nalezy, iz dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 pkt 1, ze wzgledu na informacje jakie zawieraja, potwierdzaja w sposob jednoznaczny zarowno tozsamosc towarow bedacych przedmiotem transakcji i wywozu, podmioty bedace stronami wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow, jak rowniez fakt dokonania wywozu towarow. Z tego wzgledu nie mozna przyjac, iz ich brak moze zostac zastapiony innymi dokumentami, chyba, ze dokumenty te beda zawierac informacje znajdujace sie na dokumencie przewozowym CMR i jednoznacznie potwierdzac otrzymanie towaru przez nabywce.

W przedstawionym stanie faktycznym, Podatnik oswiadcza, iz w miejsce listu przewozowego CMR chce stosowac cyt. "wydruk, przekaz elektroniczny" otrzymany od przewoznika (spedytora) odpowiedzialnego za wywoz towarow z terytorium kraju. Z dowodow, o ktorych mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, winno wynikac kto, komu, co, gdzie i kiedy dostarczyl, gdyz informacje te sa niezbedne dla potwierdzenia faktu dokonania dostawy wewnatrzwspolnotowej, jej przedmiotu oraz momentu powstania obowiazku podatkowego. Okolicznosci te musi udowodnic podatnik stosujacy stawke 0%, gdyz to na nim, jako korzystajacym z uprawnienia bedzie ciazyl obowiazek dowodowy. Dokumentem, ktory stanowi dowod potwierdzajacy dostarczenie towaru do nabywcy znajdujacego sie poza terytorium kraju jest np. dokument przewozowy (CMR) otrzymany od przewoznika potwierdzajacy dostarczenie towarow bedacych przedmiotem wewnatrzwspolnotowej dostawy do miejsca ich przeznaczenia (nabywcy) znajdujacego sie na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju - dokument ten zawiera pole nr 24, w ktorym potwierdza sie otrzymanie przesylki przez odbiorce. Na tej podstawie mozna uprawdopodobnic, ze towary zostaly dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju.

Z wniosku Spolki nie wynika, ze dokument (wydruk, przekaz elektroniczny) otrzymany od przewoznika w zamian za list przewozowy CMR zawiera potwierdzenie otrzymania towaru przez odbiorce, tym samym nie zawiera informacji cyt. "z ktorych jednoznacznie wynika, ze towary zostaly dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium panstwa czlonkowskiego innego niz terytorium kraju" - art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarow i uslug.

Jednoczesnie tut. organ podatkowy zaznacza, iz jezeli Podatnik posiada inne dokumenty (ktorych nie wymienil w pismie), potwierdzajace otrzymanie towaru przez odbiorce, moga one stanowic - zgodnie z art. 42 ust. 11 wraz z w/w przekazem elektronicznym dowody o ktorych mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy.

Dodatkowo
Pytanie podatnika