logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
VI/443-183/06/JW
Data
2006-08-28
Autor
Pomorski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa towarów i świadczenie usług --> Świadczenie usług
Słowa kluczowe
czynności niepodlegające opodatkowaniu
dokumenty
faktura
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.05.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.06.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.08.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zakresu opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego dowozu pracowników do i z pracy oraz sposobu udokumentowania tej czynności, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

Uzasadnienie

Podatnik zatrudnia pracowników zamieszkałych za terenie kilku gmin, którzy mają utrudniony dojazd do i z pracy.

W związku z powyższym Spółka zapewnia swoim pracownikom nieodpłatny dowóz do i z pracy (przede wszystkim z uwagi na dwuzmianowy system pracy), korzystając z usług przewoźnika. Przewoźnicy wystawiają fakturę VAT za w/w usługi. Firma odlicza podatek naliczony, a następnie wystawia fakturę wewnętrzną, z której odprowadza podatek należny.

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy postąpił prawidłowo w analizowanej sytuacji, wystawiając fakturę wewnętrzną.

Zdaniem Podatnika, nieodpłatny dowóz pracowników do miejsca pracy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż dowóz ten nie jest realizowany na cele osobiste pracowników, lecz jest związany z prowadzoną przez Podatnika działalnością gospodarczą. W związku z powyższym, w opinii Podatnika, w analizowanej sprawie nie ma on obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik z uwagi na dwuzmianowy system pracy, zapewnia swoim pracownikom nieodpłatny dowóz do i z pracy, korzystając z usług przewoźnika. Z tytułu świadczonych usług przewozu, przewoźnicy wystawiają na rzecz Podatnika faktury VAT, na podstawie których odlicza on podatek naliczony.

Zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT został określony w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie usług zostało szeroko zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do treści tego przepisu przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Tut. Organ podatkowy zauważa, iż w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymieniono odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednakże zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zatrudnia pracowników zamieszkałych za terenie kilku gmin, którzy mają utrudniony dojazd do i z pracy (z uwagi na dwuzmianowy system pracy), co wymusza na pracodawcy zapewnienie transportu dla pracowników.

Podatnik, zapewniając swoim pracownikom nieodpłatny dowóz do i z pracy, wykonuje czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie służące celom osobistym pracowników (dowóz pracowników do i z pracy nie stanowi świadczenia usług na cele osobiste pracowników - pracownicy w pracy nie realizują bowiem celów osobistych), lecz prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Ponadto, z cyt. powyżej przepisu (w odniesieniu do jego drugiej części) wynika, że nieodpłatne świadczenie usług traktuje się jako odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

  • usługi te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz,
  • podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Jak wynika z treści złożonego wniosku, Podatnik co prawda odlicza podatek naliczony przy nabyciu usług dowozu pracowników, świadczonych przez przewoźników.

Jednakże, usługi dowozu pracowników do i z miejsca pracy nie są wykonywane na potrzeby inne niż związane z prowadzoną działalnością Podatnika.

W związku z powyższym, nieodpłatny dowóz pracowników do i z miejsca pracy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik - w opisanym przypadku - wystawił fakturę wewnętrzną.

W miejscu tym należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast stosownie do art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Jak stwierdzono powyżej, usługi dowozu do i z pracy, które Podatnik nieodpłatnie zapewnia swoim pracownikom, nie stanowią świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

A zatem, w analizowanej sytuacji, Podatnik nie powinien wystawiać faktury wewnętrznej, o której mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Dodatkowo
Pytanie podatnika