logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US40/VAT/1377/2006/AP
Data
2006-08-02
Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania
Słowa kluczowe
faktura VAT
refakturowanie
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 15 ust. 6, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.05.2006r. (data wpływu: 10.05.2006r.) sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wolap o s t a n o w i łuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące refakturowania za nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 08.05.2006r. (data wpływu: 10.05.2006r.) Strona zwróciła się w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.
Z przedmiotowego wniosku wynika:
Stan faktyczny
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych dla celów projektowych. Na wykonane usługi wystawia faktury VAT ze stawką 22%, natomiast opłaty na rzecz ZUD, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych organów administracji refakturuje na zamawiającego zgodnie z zawartą umową. Zdaniem Strony będące przedmiotem refaktur usługi dotyczące udostępniania kopii akt winny być zwolnione od podatku („zw”) z uwagi na fakt, że mieszczą się w grupowaniu PKWiU 75.14, jednak obecnie Miasto Stołeczne Warszawa w wystawianych przez siebie fakturach wykazuje te usługi jako niepodlegające opodatkowaniu („np”). Jak wynika z załączonej do podania faktury wystawionej przez Miasto Stołeczne Warszawa, przedmiotem wątpliwości jest opłata za inwentaryzację przyłącza.
Zapytanie
Czy na wystawianych refakturach podatnik powinien wykazywać ww. usługi jako zwolnione od podatku czy niepodlegające opodatkowaniu?
Stanowisko wnioskodawcy
Zdaniem składającego zapytanie na wystawianych refakturach powinien wykazywać ww. usługi jako zwolnione od podatku.

Działając na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika w nim zawarte za nieprawidłowe.
Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) /zwanej dalej ustawą/ nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Z treści przepisu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wynika, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru, natomiast art. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002r. Nr 41 poz. 361 z późn. zm.) stanowi, że m. st. Warszawa jest gminą na prawach powiatu.
Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz 1089 z późn. zm.) uszczegółowiła zadania służb geodezyjnych i kartograficznych , a rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333) ustala wysokości opłat za realizowanie niektórych z tych zadań, w tym w załączniku nr 1 tabeli 1 /Opracowania geodezyjne do celów prawnych, inwentaryzacja uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacja budynków i budowli/ poz. 12 określona jest wysokość opłaty za inwentaryzację przyłącza.
Wracając do brzmienia przepisu art. 15 ust. 6 ustawy należy stwierdzić, że aby skorzystać z tego wyłączenia muszą być spełnione równocześnie trzy warunki:
1.podmiotem jest organ władzy publicznej lub urzędem obsługującym te organy,
2.przedmiot jest związany z realizowanymi zadaniami nałożonymi odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których podmioty te zostały powołane,
3.przedmiot nie stanowi czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Z analizy wyżej przytoczonych przepisów wynika, że inwentaryzacja przyłącza jako czynność nie wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej, świadczona przez urząd obsługujący organ władzy publicznej, mieści się w wyłączeniu o charakterze podmiotowo-przedmiotowym wskazanym w art. 15 ust. 6 ustawy. Wyłączenie to jednak z całą pewnością nie dotyczy podatnika składającego zapytanie w sprawie – tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi geodezyjne, tym samym nie jest dopuszczalne refakturowanie tych wydatków.
Refakturowanie usługi oznacza bowiem de facto świadczenie tej usługi przez podmiot refakturujący, potwierdzone fakturą wystawioną w całości lub części dla udokumentowania odsprzedaży w ramach zawartych przez strony umów o współpracę bez doliczania jakiejkolwiek marży i zmiany stawki podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót zdefiniowany jako całość świadczenia należnego od nabywcy. Skoro zatem kwota należna stanowiąca całość świadczenia należnego od nabywcy, obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczoną przez podatnika dostawą towarów oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy, to koszty wyłożone przez sprzedającego w imieniu nabywcy winny wchodzić do podstawy opodatkowania i nie powinny być odrębnie refakturowane z odrębną stawką podatku od towarów i usług właściwą dla tych usług. Koszty dodatkowe które ponosi podatnik wchodzą w skład podstawowej jego czynności, jaką jest świadczenie usług geodezyjnych.
Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan prawny oraz stan faktyczny należy stwierdzić, że opłata za inwentaryzację przyłącza, tak jak i inne wydatki związane z czynnościami organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, powinny wchodzić do podstawy opodatkowana i winny być opodatkowana stawką właściwą dla świadczonych przez podatnika usług geodezyjnych. Tym samym w ogóle nie jest dopuszczalne refakturowanie tych wydatków.

Dodatkowo
Pytanie podatnika