logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
P1/443/77/06
Data
2006-11-15
Autor
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
koncesje
opłata eksploatacyjna
opłata produktowa
Treść

We wniosku skierowanym do tut. Organu Strona prosi o udzielnie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem VAT :1.opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin wpłacanej na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 228, poz 1947 ze zm.) przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 6 pkt 6 cyt. ustawy,2.opłaty za uzyskanie koncesji przez przedsiębiorcę, o którym mowa wyżej,3.środków pochodzących z wpływów z opłat produktowych za opakowania, przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Zdaniem Strony opłaty te na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 z późn. zm.) nie podlegają podatkowi VAT, bowiem pobierane są w związku z wykonywanymi przez Gminę zadaniami nałożonymi odrębnymi przepisami prawa, do realizacji, których została ona powołana a nie w konsekwencji zawartych umów cywilnoprawnych.

Odnośnie pkt 1 i 2 zapytania informuję, że zakres opodatkowania podatkiem VAT został określony w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie, z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: 1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie; 2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione; 3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; 4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta; 5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

W myśl zaś art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 228, poz 1947 ze zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. W myśl natomiast art. 85 ust. 1 wskazanej ustawy przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność określoną w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 3, uiszcza opłatę (...). Opłaty, o których mowa wyżej zgodnie z art. 86 ust. 1 w/w ustawy stanowią (...) w 60 % dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją (...). Należy przy tym zaznaczyć, że gmina nie jest ani organem koncesyjnym, ani organem ustanawiającym użytkowanie górnicze. Ponadto wskazać należy, że stawki powyższych opłat nie są ustalane przez gminę tylko wynikają bezpośrednio z aktów prawnych o różnej randze. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego tut. Organ stwierdza, że w przedmiocie określonym w pkt 1 i 2 zapytania nie mamy do czynienia z opłatami stanowiącymi wynagrodzenie za dostawę czy też usługę. Opłata eksploatacyjna oraz opłata za uzyskanie koncesji nie mieszczą się bowiem w definicji dostawy określonej w art. 7 ustawy o VAT, nie stanowią również usługi zgodnie z definicją zawartą w art. 8. Gmina nie wykonuje więc żadnych czynności określonych w art. 7 i art. 8 ustawy VAT – zatem nie podlega w tym zakresie ustawie o podatku od towarów i usług. Odnośnie kwestii zawartej w pkt 3 zapytania, tut. Organ podziela stanowisko Podatnika. Zgodnie z art. 15 ust. 6 nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane (...). W myśl art. 16 a pkt 2 lit. C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, ze zm.) do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639 ze zm.) środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa w ust. 5. Z powyższego wynika, iż dochody uzyskiwane przez gminę z tytułu opłaty produktowej są konsekwencją wykonywanych zadań z zakresu prawa publicznego, do których Gmina została zobligowana przepisami prawa. W związku z tym na podstawie wskazanego art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, dochody uzyskiwane z powyższego tytułu podatkowi VAT podlegać nie będą.

Dodatkowo
Pytanie podatnika