logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-73-1-GK/06
Data
2006-11-23
Autor
Opolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport towarów
podatek od towarów i usług
stawka preferencyjna podatku
stawki podatku
Treść

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania eksportu towarów, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 września 2006 r. ( złożonym w tut. Urzędzie dnia 20 września 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka wystawiła fakturę eksportową w dniu 30 czerwca 2006 r. Faktura ta została wystawiona przed wydaniem towaru z magazynu, które nastąpiło w miesiącu lipcu 2006 r., jak również faktura nie dokumentuje wpłaty zaliczki. Deklaracja celna SAD została sporządzona w miesiącu lipcu 2006 r. i w tym samym miesiącu Urząd Celny dokonał "zwolnienia towaru" tj. dopuścił towar do wywozu poza terytorium Wspólnoty Europejskiej. Fizyczne wydanie towaru z magazynu, przygotowanie dokumentów celnych, zwolnienie towaru, czyli rozpoczęcie dostawy miało miejsce w miesiącu lipcu 2006 r. Do dnia 19 września 2006 r. Spółka nie otrzymała od przewoźnika dokumentu SAD EXA, który potwierdzałby wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Jest prawdopodobne, iż Spółka otrzyma przedmiotowy dokument po dniu 25 września 2006 r. Ponadto z pisma wniosku wynika, iż Spółka dokonuje eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2006 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą")

Spółka zadała pytanie w jakim okresie, w związku z brakiem dokumentu, który potwierdzałby wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, winna zastosować stawki podatku właściwe dla dostawy towaru na terytorium kraju.

W opinii Podatnika w przypadku braku otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty do dnia 25 września 2006 r. Spółka winna wykazać ww. eksport towarów ze stawką właściwą dla dostawy krajowej w rozliczeniu za miesiąc sierpień 2006 r., natomiast w przypadku otrzymania tegoż dokumentu przed dniem złożenia deklaracji za miesiąc sierpień 2006 r. winna wykazać przedmiotowy eksport towaru ze stawką w wysokości 0% w rozliczeniu za miesiąc sierpień 2006 r.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a), stawka podatku wynosi 0 %. Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0 %, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju, przy czym przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (art. 41 ust. 8 ustawy). Z powyższego wynika, iż w przypadku eksportu, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się w przypadku posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających wywóz towarów z terytorium Wspólnoty. Brak posiadania w odpowiednim terminie przedmiotowych dokumentów powoduje konieczność zastosowania stawki właściwej dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Dla rozstrzygnięcia będącego przedmiotem zapytania kluczowym jest ustalenie momentu, w którym dokonano czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu jej wykonania. W opinii tut. organu podatkowego w miesiącu czerwcu 2006 r. nie wykonano czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż za taką czynność nie można uznać samego wystawienia faktury VAT. Zarówno wydanie towaru z magazynu, jak i objęcie towaru procedurą wywozu nastąpiło w miesiącu lipcu 2006r. zatem w tym okresie wykonano czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę powyższe jak słusznie twierdzi Spółka za "dany okres rozliczeniowy", o którym mowa w art. 41 ust. 6 i ust. 7 ustawy, należy przyjąć miesiąc lipiec 2006 r.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika