logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
XII-2/443-106/TZ-105/06/AB
Data
2006-08-19
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa towarów i świadczenie usług --> Świadczenie usług
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania
Słowa kluczowe
import usług
kaucje
licencja
obowiązek podatkowy
podatnik podatku od towarów i usług
stawka
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.05.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania umowy licencji zawartej z kontrahentem z kraju trzeciego (USA)

stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Wnioskodawca - teatr, jednostka kultury działająca na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zamówił u kontrahenta zagranicznego (USA) materiały (nuty) niezbędne do realizacji spektaklu w siedzibie teatru. W odpowiedzi na liczną korespondencję kontrahent wyraził zgodę, po przekazaniu odpowiedniej kwoty w walucie USA na jego konto. Podatnik przekazał żądaną kwotę, która obejmowała 1) należność za wypożyczenie/dzierżawę nut przez okres 7 tygodni oraz 2) kaucję zwrotną. Podatnik do dnia złożenia zapytania nie otrzymał od kontrahenta faktury/rachunku za świadczoną usługę, natomiast żądana kwota została przekazana.

Zdaniem Podatnika, wypożyczenie nut jest inaczej licencją udzieloną na określony czas (7 tygodni) oraz stanowi import usług, który podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, jednakże tylko w części obejmującej należność za dzierżawę (opodatkowaniu nie będzie podlegała kaucja zwrotna).

W ocenie tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Jednocześnie w myśl art. 17 ust. 2, przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym oraz dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

Przy ustalaniu czy dana usługa podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, należy mieć na względzie przepisy art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi � miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności � miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Przepis art. 27 ust. 3 pkt 1 w związku z ust. 4 pkt 1 określa w inny sposób miejsce świadczenia w przypadku usług sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw � jest nim miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W myśl art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Zdaniem tut. Organu, w świetle w/cyt. przepisów oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika, w przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy i wobec powyższego powstał u niego obowiązek podatkowy z tytułu importu przedmiotowej usługi.

Na podstawie art. 19 ust. 19 w związku z ust. 13 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./), obowiązek podatkowy z tytułu importu usług udzielania licencji powstaje z chwilą otrzymania przez usługodawcę całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Natomiast zgodnie z art. 106 ust. 7, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności dokonane w tym okresie.

Wysokość opodatkowania podatkiem od towarów i usług regulują przepisy Działu VIII (art. 41-85) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem m.in. ust. 2, który stanowi, iż dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (...); w poz. 162. tego załącznika figurują "Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania".

Odnosząc powyższe przepisy do stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika należy stwierdzić, iż udzielone Wnioskodawcy w oparciu o umowę licencji przez kontrahenta z USA prawo do korzystania z utworu (zapisu nutowego) stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju (Rzeczypospolitej Polskiej), tj. import usług i podlega opodatkowaniu według stawki w wysokości 7% na podstawie w/cyt. art. 41 ust. 2 ustawy, jednakże jedynie w części, którą stanowi należność za usługę.

Art. 29 ust. 17 ustawy określa, iż podstawę opodatkowania w imporcie usług stanowi kwota, którą usługobiorca jest zobowiązany zapłacić (...).

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, Warszawa 1978 � "kaucja" jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

Charakter kaucji pozwala zatem na stwierdzenie, iż jej otrzymanie nie wiąże się w żaden sposób ze świadczeniem ze strony pobierającego kaucję. W opisywanej sytuacji jest ona jedynie formą zabezpieczenia interesów licencjodawcy i podlega zwrotowi w razie prawidłowego wykonania warunków umowy, natomiast w przeciwnym wypadku stanowi dla niego odszkodowanie (które ze swej istoty jest świadczeniem nieekwiwalentnym).

Zatem w związku z faktem, iż przekazana przez Podatnika kaucja nie ma związku ze sprzedażą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu w/cyt. art. 2 pkt 22 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy, nie stanowi również zapłaty w rozumieniu art. 29 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i przepisom dotyczącym tego podatku.

Dodatkowo
Pytanie podatnika