logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD-415/36/06
Data
2006-09-26
Autor
Urząd Skarbowy w Jaśle
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania
opakowania zwrotne
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 14, art. 22, art. 23 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe.

W dniu 9.08.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obciążenia kosztów uzyskania przychodu kaucją zwracaną podatnikowi na podstawie paragonu fiskalnego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi pan działalność gospodarczą - hurtownię ogrodniczą - opodatkowaną na zasadach ogólnych. W toku prowadzonej działalności handlowej sprzedaje również środki chemiczne. Jako sprzedawca środków chemicznych jest zobowiązany do przyjmowania od użytkowników odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych i zwrotu wcześniej pobranej kaucji po sprzedanych środkach. Z chwilą sprzedaży pobierana jest kaucja, która jest ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwrot kaucji jest wpisywany do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako koszt. Zdaniem pana przedstawiony wyżej sposób ewidencjonowania kaucji jest prawidłowy.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle stwierdza, co następuje:

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.) sprzedawca środków niebezpiecznych jest obowiązany pobrać kaucję za opakowania jednostkowe tych środków w wysokości ustalonej przez ich producenta, importera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast ust. 3 ww. przepisu stanowi, że sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi, importerowi lub dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środach, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję.

Zgodnie z ogólną zasadą, zawartą w art. 22 ust. 1, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego unormowania wynika, że musi istnieć bezpośredni (lub pośredni) związek przyczynowy między poniesionym przez podatnika wydatkiem a osiągniętym przez niego przychodem lub przynajmniej realnie zakładaną możliwością uzyskania wymiernego przychodu w wyniku poniesienia tego wydatku. Nie ulega wątpliwości, że kaucja może być związana z uzyskiwaniem przychodów jednak ze względu na swój charakter zwrotny nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Natomiast w chwili otrzymania kaucja nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu art. 14 powołanej wyżej ustawy z dnia 26.07.1991 r.

Jak wynika ze stanu faktycznego opakowania nie przechodzą na własność odbiorcy, lecz stawiane są do jego dyspozycji. Nabywcy towarów płacą za nie kaucję, która z chwilą dostarczenia opakowania zwrotnego do przedsiębiorcy podlega zwrotowi. Dostawca (właściciel opakowania) nie wyzbywa się ich własności, lecz jedynie przekazuje na czas dokonania obrotu kontrahentowi. Kaucja nie jest jednak własnością u otrzymującego, gdyż w przypadku przekazania opakowań producentowi, importerowi lub dokonującemu wewnątrzwspólnotowego podlega zwrotowi. Zatem kaucja jest w istocie neutralna podatkowo tzn. nie jest przychodem dla uzyskującego ani jego kosztem ze względu na to, że kaucja - co do zasady - podlega zwrotowi.

Dodatkowo
Pytanie podatnika