logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD/415/1/27/6/OP/05
Data
2006-09-01
Autor
Urząd Skarbowy w Polkowicach
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Pobór podatku
Słowa kluczowe
deklaracja podatkowa
osobowość prawna
podmiotowość podatkowa
stowarzyszenia
Treść

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia - przedstawione we wniosku z dnia 18.04.2006 r., który wpłynął w dniu 19.04.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w zakresie składania zeznań rocznych, nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 19.04.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polkowicach wpłynął wniosek, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Ze złożonego wniosku wynika następujący stan faktyczny:
Stowarzyszenie powołało Koła, które nie posiadają osobowości prawnej. W zakresie numeru REGON pierwsze 9 cyfr mają jednakowe, różnią się ostatnimi pięcioma cyframi. Każde Koło ma osobny NIP.
Na tle opisanego stanu faktycznego Podatnik pyta:
Czy Zarząd Regionu jest zobligowany do składania CIT-8 tylko ze swojej działalności, czy powinien złożyć CIT-8 łączne ze swojej działalności oraz z Kół powołanych?
Jednocześnie w treści zapytania zostało zajęte stanowisko w sprawie, że skoro każde Koło posiada swój własny NIP, to oznacza to, że jest odrębnym podatnikiem. Dolnośląski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Zarząd Regionu w Polkowicach powinien składać CIT-8 łącznie z bilansem, rachunkiem wyników oraz informacją dodatkową wyłącznie ze swojej działalności.
Oceniając przedstawione stanowisko w sprawie i uwzględniając fakt, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrolne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach informuje co następuje:
Podmioty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych zostały opisane w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi, iż ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jak również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.
Pojęcie "osoba prawna" zostało określone w art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Zatem, w świetle Kodeksu cywilnego, tylko przepisy prawa decydują o prawnym charakterze podmiotu.
Osobowość prawną, zgodnie z art. 37 § 1 K.C., uzyskuje się z chwilą wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Ze złożonego w tut. Urzędzie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wynika, iż Koła zostały zarejestrowane jako jednostki terenowe wchodzące w skład osoby prawnej.
W związku z tym, iż przepisy ustawy nie dopuszczają ustalania podatnikami wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów osób prawnych, podatnikiem jest osoba prawna i to ona składa deklaracje i zeznania podatkowe.
Zatem, w przedmiotowej sprawie przyjąć należy, iż zeznanie podatkowe CIT-8 dla podatku dochodowego od osób prawnych winno być składane przez stowarzyszenie, które będzie sporządzone zbiorczo, tj. łącznie z przychodami i kosztami wchodzących w jego skład kół.
Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, iż stanowisko podatnika zajęte w przedmiotowym piśmie nie jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika