logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZD/423-21/06
Data
2006-12-22
Autor
Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody
Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
osobowość prawna
Treść

W dniu 17 listopada 2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Związku o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w następującej kwestii:

W jaki sposób rozdzielić przychody i koszty przed i po uzyskaniu osobowości prawnej przez Jednostkę?

Wnioskodawca we wniosku z dnia 17 listopada 2006r. przedstawił następujący stan faktyczny:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz statutu Związek powziął uchwałę wprowadzającą zmiany do statutu polegające na umożliwieniu nabywania przez poszczególne jednostki osobowości prawnej. Nabycie osobowości prawnej przez jednostki powoduje konieczność ich majątkowego i finansowego wydzielenia z dotychczasowej struktury Związku, w której funkcjonowały jako jednostki samobilansujące się.

Centrala zobowiązana została do protokolarnego przekazania Wnioskodawcy – po jej zarejestrowaniu jako osoby prawnej - wszystkich składników majątku będących, w dniu przekazania, we władaniu ekonomicznym Wnioskodawcy.

Podatnik uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS 31 października 2006r.

Przed uzyskaniem osobowości prawnej, Wnioskodawca stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony, w istniejącym Związku, zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań statutowych i gospodarczych.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenia uzyskują osobowość prawną z chwilą ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej daty zatem wszelkie osiągnięte przychody i poniesione koszty w Jednostce będą dotyczyć już tylko nowej osoby prawnej i nie będą sumowane z przychodami i kosztami Centrali. Natomiast do dnia poprzedzającego dzień uzyskania osobowości prawnej, przychody i koszty poniesione przez Jednostkę powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami Centrali jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Wobec przedstawionego stanu faktycznego oraz zapisów zawartych w przepisach podatkowych, należy stwierdzić co następuje:

Podmioty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych zostały opisane w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi, iż ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jak również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Jak wynika ze statutu Związku jednostki są terenowymi jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi osobowość prawną. Z uwagi na fakt uzyskania osobowości prawnej przez Wnioskodawcę z dniem 31.10.2006r. oraz tym, iż przepisy ustawy nie dopuszczają ustalania podatnikami wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów osób prawnych, podatnikiem jest osoba prawna i to ona składa deklaracje i zeznania podatkowe.

W przedmiotowej sprawie przyjąć należy, że przychody i koszty wykazywane w zeznaniu podatkowym dla podatku dochodowego od osób prawnych nie mogą być wykazane przez stowarzyszenie niemające osobowości prawnej.

Reasumując, słuszne jest stwierdzenie Podatnika dotyczące uznania przychodów i kosztów od daty powstania nowej osoby prawnej, z dniem uzyskania osobowości prawnej i wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wykazaniu wszelkich przychodów i kosztów do tej daty stowarzyszenia istniejącego.

Dodatkowo
Pytanie podatnika