logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1427/ZO/415-11/06
Data
2006-12-12
Autor
Urząd Skarbowy w Sierpcu
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Wyłączenia przedmiotowe
Słowa kluczowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dopłaty bezpośrednie
grunty rolne
podatek dochodowy od osób fizycznych
wyłączenie
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu postanawia uznać stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28.11.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych otrzymywanych ze środków unijnych i ze środków krajowych na mocy decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Stan faktyczny opisany we wniosku:Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika iż prowadzi Pan działalność rolniczą i w związku z tym otrzymuje Pan przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, wypłacane z funduszy unijnych i krajowych. W związku z powyższym występuje Pan z pytaniem, czy w/w dopłaty stanowią przychód/dochód i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

Stanowisko Wnioskodawcy:Zdaniem Pana dopłaty bezpośrednie stanowią przychód nie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu stwierdza, co następuje:Warunki i tryb udzielania producentom rolnym płatności bezpośrednich do gruntów rolnych określonych przepisami Unii Europejskiej określa ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 40 ze zm.). Artykuł 2 ust. 1 powołanej powyżej ustawy stanowi, że płatności bezpośrednie przysługują m.in. osobie fizycznej będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymane w dobrej kubaturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Dopłaty bezpośrednie do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego są dopłatami do bieżącej działalności rolniczej. Środki finansowane z budżetu Unii Europejskiej kierowane są do gospodarstw rolnych w każdym roku i mają ścisły związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie rolnym, a więc bezpośrednio wpływają na przychody z działalności rolniczej gospodarstwa, producenta rolnego. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Przyjmując działalność rolniczą za źródło przychodów uzasadnione jest uznanie wszystkich przychodów z tego źródła za ich integralną część. W świetle powyższego dopłaty bezpośrednie stanowią przychody z działalności rolniczej gospodarstw rolnych. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż dopłaty bezpośrednie uzyskane na podstawie decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pochodzące ze środków Unii Europejskiej oraz z funduszy krajowych stanowią przychód z działalności rolniczej i podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Reasumując, stanowisko Pana zawarte we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia opisywanego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika